Säkerhetstjänsten informerar

Medierna rapporterar om att misstankar finns att den norska säkerhetstjänsten på ett felaktigt sätt skulle ha bedrivit övervakning av den norska regeringens kommunikationer. Det skulle inte kunna hända i Sverige, enligt överste Bengt Sandström som just nu åker runt och informerar anställda om säkerhetsrisker.

Överste Bengt Sandström, operativ ledare för den militära säkerhetstjänsten, säger att i Sverige har den militära säkerhetstjänsten inte ansvar för säkerhetsskyddet vid regeringskansliet. Tillsynen över innehållet i regeringskansliets kommunikation ansvarar de själva för.

För hans del har de senaste veckornas arbetsuppgifter varit av ett annorlunda slag. I dag står det Kungsängen i kalendern, imorgon Revingehed.
- Det finns en aningslöshet som är skadlig för Försvarsmakten och som kan riskera säkerheten för den enskilda medarbetaren. Därför har vi dragit igång en informationskampanj med syfte att skapa en medvetenhet och förändra attityder.

Den militära säkerhetstjänsten utövar tillsyn över säkerhetsskyddet i Försvarsmaktens verksamheter. I samband med kontroller har man kunnat konstatera att det förekommer att sekretessbelagda uppgifter diskuteras på öppna och okrypterade sambandsmedel. Ett beteende som är förenat med stora risker.
- Att hantera hemliga uppgifter fel riskerar inte bara att de röjs utan kan också äventyra den enskilde medarbetarens säkerhet. Detta är inte minst tydligt i våra internationella insatser, men berör också de dagliga transporter av skyddvärd materiel som sker längs våra vägar.

Under de senaste veckorna har den militära säkerhetstjänsten besökt ett flertal förband, skolor och centrum för att informera om säkerhetshoten och vilka risker som finns om anställda agerar felaktigt.
- Jag tycker mig märka att en del förvånas över hur enkelt man med modern teknik kan avlyssna mobiltelefoni, internetkommunikation med mera. Genom att informera hoppas jag att vi kan förändra våra medarbetares beteende och skapa en förståelse för behovet av ett gott säkerhetsskydd, säger Bengt Sandström

Underrättelseverksamhet riktad mot Försvarsmakten pågår alltjämt. Information om vår kapacitet, förmåga och beredskap eftersöks. Under det kalla krigets dagar fanns en gedigen kunskap om hotet från främmande underrättelsetjänst. I takt med att världen har förändrats har tyvärr också säkerhetsmedvetandet minskat.
- Det räcker inte att vi har ett välutvecklat säkerhetsskydd om våra anställda begår misstag. För den enskilde medarbetaren räcker det ofta att använda sunt förnuft för att undvika att göra fel.