Lika mycket soldat

Karin Enström, kapten och ledamot i Försvarsutskottet, invigde på torsdagen utställningen Lika mycket soldat - kvinnor i Försvarsmakten, på Vaxholms Fästnings Museum. Karin som själv finns med i utställningsmaterialet, ryckte in som en av de första kvinnorna på regementet i Vaxholm 1984.

Karin Enström inviger utställningen där hon själv finns med som ung värnpliktig. Foto: Kristina Swaan
Vid invigningen deltog fyra av de fem kvinnor som var de första värnpliktiga kvinnorna på KA 1.
Vid invigningen deltog fyra av de fem kvinnor som var de första värnpliktiga kvinnorna på KA 1. Foto: Kristina Swaan
Många i minglet hade på olika sätt hjälpt till med utställningen.
Många i minglet hade på olika sätt hjälpt till med utställningen. Foto: Kristina Swaan
Vid invigningen deltog fyra av de fem kvinnor som var de första värnpliktiga kvinnorna på KA 1. Foto: Kristina Swaan
Många i minglet hade på olika sätt hjälpt till med utställningen. Foto: Kristina Swaan

Museet vill genom utställningen ge besökarna en inblick i kvinnors roll i Försvarsmakten från det att de första kvinnorna genomförde sin värnplikt fram till i dag, samt belysa vikten av den mångfald som kvinnor bidrar till, både nationellt såväl som internationellt.

Utställningen ger ett stort utrymme till de kvinnor som ryckte in och genomförde sin utbildning vid dåvarande Första kustartilleriregementet, KA 1, som sedemera blev Amfibieregementet.

Innan invigningsbandet klipptes höll överste Mats Lindberg, ställföreträdande chef för Amfibieregementet, Amf 1, ett inledande tal till gästerna.

– Utställningen i dag är den sista i Försvarsmaktens och Amf 1:s regi då museet efter 62 år kommer att skiljas från försvaret. Att det kom att bli just detta tema kan ses som ett tecken för framtiden. Försvarsmakten står inför stora förändringar på många sätt och jämställdhet är ett prioriterat område för att kunna uppnå en trovärdig försvarsmakt. I snart 30 år har kvinnor kunnat träda in i det militära systemet men den manliga dominansen är fortfarande stor.

Överste Lindberg poängterade vikten om att få in fler kvinnor till Försvarsmakten, både i civila och militära befattningar. Han hoppades att den här typen av utställning kan bidra till att sprida kunskap men också att väcka ett intresse hos kvinnor att vilja söka till försvaret.

Utställningen invigdes därefter av glad och rörd Karin Enström. Hon ryckte själv in som en av de första kvinnorna på KA 1 den 23 juli 1984 och genomförde krigsmans erinran på just Kastellet.
– Jag vill tacka museipersonalen som har lyckats sätta upp den här utställningen som uppmärksammar de kvinnor som har tjänstgjort och fortfarande tjänstgör inom försvaret, och att ni tar tillvara på och dokumenterar de upplevelser och erfarenheter som har gjorts under snart 30 år.

Fakta:

1980 påbörjade de första kvinnorna sin frivilliga grundutbildning inom flygvapnet, 103 sökande varav 28 genomförde utbildning det året.

1981 beslutade riksdagen att både män och kvinnor ska kunna rekryteras till befälsyrken inom alla försvarsgrenar. Kvinnor tilläts tjänstgöra som officerare.

1989 fick kvinnor formellt tillträda alla delar i Försvarsmakten, men fram till 1994 krävdes att kvinnor avsåg att göra officersutbildning för att få genomföra värnplikt.

Mellan 1996-2006 har andelen mönstrande tjejer i förhållande till killar fördubblats, och andelen tjejer bland de uttagna till värnplikten tredubblats.

De senaste tio åren har andelen kvinnliga yrkesofficerare ökat från 2,5 till 4,5 procent, andelen civil anställda kvinnor är 40 procent.