Stödutredningens rapport överlämnad

Den 15 maj överlämnade generaldirektör Marie Hafström stödutredningen ”Ett användbart och tillgängligt försvar – stödet till Försvarsmakten” till regeringen. Förslagen innebär att tre miljarder frigörs från stödverksamheten till förmån för den operativa verksamheten. Vid Försvarsmakten startar nu ett analysarbete.

Utredningens uppdrag har varit att frigöra resurser från stödverksamheten till Försvarsmaktens operativa verksamhet. Marie Hafström föreslag innebär att tre miljarder av cirka tio miljarder frigörs från stödverksamheten. Regeringen avgör sedan hur mycket av detta som ska fördelas till den operativa verksamheten vid Försvarsmakten.

Försvarsmaktens generaldirektör Ulf Bengtsson säger att det är nödvändigt att medel frigörs till den operativa verksamheten. Regering och riksdag ställer krav på ökat resultat i form av tillgängliga och insatsberedda förband, baserat på anställda och kontrakterade soldater och sjömän. Det kostar mycket pengar.
– För oss är det viktigt att uppnå långsiktig balans mellan de uppdrag som ska lösas, krav på operativ förmåga och tilldelad ekonomi. Nu ska vi analysera utredningens betänkande noggrant så vi kan lämna myndighetens synpunkter i en remiss till regeringen, säger Ulf Bengtsson.

Utredningen föreslår att stödmyndigheterna Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut avvecklas och att en ny stödmyndighet i stället inrättas den 1 januari 2012. Likaså föreslås avveckling av Totalförsvarets pliktverk och Försvarshögskolan. Försvarsmakten tar över ansvaret för prövning och uttagning av militär personal samt ett år av officersutbildningen från FHS. Övrig utbildning vid FHS inordnas som en del av ett befintligt universitet eller högskola.

Marie Hafström föreslår att en särskild myndighet inrättas för exportstöd och försäljning av övertalig materiel. Högkvarterets personalram minskas från knappt 1 400 till 1 000 årsarbetskrafter och att en särskild chef som har ansvar för materiel och logistik inrättas i Högkvarteret. Hon föreslår också att takten på rationaliseringarna i Försvarsmaktens logistikenhet, FMLOG, ökar till 100 miljoner per år mellan 2010 och 2014.