Slutövning för insatssoldater

Under vecka 21 genomfördes slutövning i Skillingaryd för den insatspluton som muckar till sommaren.

Insatspluton intar position inför luftlandsättning. Foto: Ing 2
Helikopter 15 går ner för landning.
Helikopter 15 går ner för landning. Foto: Ing 2
Plutonen bygger upp skyddsrum så kallade RAPS.
Plutonen bygger upp skyddsrum så kallade RAPS. Foto: Ing 2
Helikopter 15 går ner för landning. Foto: Ing 2
Plutonen bygger upp skyddsrum så kallade RAPS. Foto: Ing 2

Värnpliktstiden för insatssoldaterna har under det första skedet varit utbildande för att därefter gå in i ett tillämpat skede. Insatssoldaternas huvuduppgift är att genomföra vakttjänst och transportskydd vid garnisonen. I och med att denna uppgift redan är löst får slutövningen för insatssoldaterna en annan karaktär än för övriga fältvärnpliktiga. Det övergripande syftet med övningen var att soldaterna skulle få ett ökat intresse för att söka utlandstjänst.

Övningen har från början bedrivits i nära samarbete med helikopterflottiljen från Linköping. Försvarsmaktens modernaste helikoptrar har använts för bland annat trupp- och sjukvårdstransporter samt underrättelseinhämtning. Helikopterflottiljen har dessutom bedrivit verksamhet i egen regi, men under hela tiden med Skillingaryd som bas för flygverksamheten.

De första dagarna har respektive grupp genomfört utbildning i Vehicle Check Point (VCP), posttjänst i anslutning till ”plutons-camp”, patrulltjänst, Counter IED, engelsk signalering samt eskort. Soldaterna har på ett mycket bra sätt tagit till sig den forcerade utbildningen och därefter utefter bästa förmåga omsatt de nyförvärvade kunskaperna i praktiken under det tillämpade skedet av övningen.

Det tillämpade skedet bjöd på många tillfällen att fatta beslut och agera. Verksamhet genomfördes kontinuerligt vid grupperingsplatsen, skyddsrum upprättades, VCP (helikopter- och eller fordonsburna) upprättades, spaningsuppgifter utlöstes samt patrullverksamhet genomfördes. Hela tiden fanns figuranter och B-styrkor med i bilden och satte på så sätt lite extra krydda under de olika momenten. Även viss trötthet och ovisshet hos soldaterna gjorde också att de där extra friktionerna som man inte kommer ifrån hela tiden gjorde sig påmind. Det var nöjda soldater som på fredagen kunde ansätta marsch tillbaks mot Ing 2 och 214.ingenjörkompaniets alla kasernfaciliteter som nog hade saknats under den gångna veckan.
 
Under vecka 23 kommer insatsplutonen med delar att delta under Markstridsdagarna i Karlsborg för att därefter genomföra vård och inlämning av materiel och fordon. Den sista dagen vid regementet kommer att vara onsdag i midsommarveckan då elva månaders värnplikttjänstgöring vid Ing 2 har nått sin slutpunkt. Förhoppningsvis kommer ändå ett antal soldater att rycka in vid officersutbildningar redan till hösten samt ytterligare ett antal rycka in för missionsutbildning till utlandsstyrkan.