Förslag till förändrad officersutbildning

Den 15 maj 2009 presenterades rapporten ”Ett användbart och tillgängligt försvar – Stödet till Försvarsmakten” av utredaren Marie Hafström.I rapporten förslår utredaren bland annat att Försvarshögskolan läggs ner senast den 31 december 2011 och att officersutbildningen förändras.

Den nuvarande utbildningen genomförs gemensamt av Försvarshögskolan (FHS) och Försvarsmakten (FM), där FHS står för huvuddelen av utbildningen under fyra terminer, med delar av utbildningen i FM regi. De återstående två terminerna genomförs av Försvarsmakten på uppdrag av Försvarshögskolan som så kallad verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen leder till en yrkesexamen med 180 högskolepoäng och möjlighet att söka anställning som officer i Försvarsmakten med fänriks grad.

Enligt det förslag som utredaren lägger fram skall det i framtiden krävas lämplig akademisk examen från annan befintlig högskola samt en ettårig praktisk utbildning i Försvarsmaktens regi för att kunna söka anställning som officer. I den akademiska utbildningen skall det ingå vissa specificerade ämneskrav.
Utredaren föreslår även att ingen grundläggande officersutbildning startas under åren 2009-2014.
Förslaget ovan gäller officersprogrammet. Specialistofficersutbildningen föreslås fortsätta på nuvarande sätt.

Underlaget från utredaren skall nu behandlas av Försvarsmakten och övriga berörda myndigheter som lämnar svar till regeringen. Regeringen bedömer sedan vad i förslaget som är genomförbart och lämpligt. Under hösten räknar regeringen med att kunna presentera ett förslag utifrån detta arbete.

Hela rapporten kan du läsa via länken till höger.