Blivande luftbevakningsledare på kurs

Under två veckor i april har fyra blivande luftbevakningsledare i flygvapnets incidentberedskap genomfört det första skedet av sin utbildning vid Stridslednings- och luftbevakningsskolan.

Lärare och elever på kursen för luftbevakningsledare. Övre raden fr v Viktor Holmberg, Stefan Winkler, kurschef Tim Björklund, lärare Michael Eriksson. Nedre raden fr v lärare Andreas Israelsson, Magdalena Kappel, Josefine Andersson. Foto: Försvarsmakten

De blivande luftbevakningsledarnas utbildning är indelad i ett teoretiskt och ett praktiskt skede. I april genomfördes det teoretiska skedet under två veckor vid Stridslednings- och luftbevakningsskola.

Den första av de två veckorna var inriktad på att lära sig de styrdokument som gäller och vilka befogenheter som man har som luftbevakningsledare. Den andra veckan genomfördes olika studiebesök vid bland annat flygtaktiska staben på Högkvarteret samt flygtrafikledningen på Arlanda. Det teoretiska skedet avslutades med ett omfattande prov. För att få gå vidare till det praktiska skedet i utbildningen krävs godkänt resultat på provet.

Det praktiska skedet som tar vid genomförs vid de ledningscentraler som finns inom flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsbataljon. Skedet omfattar 40 timmars praktik då var och en av eleverna får handledning av en erfaren luftbevakningsledare. Tillsammans planerar och följer de upp praktikpassen.

När handledaren och eleven tillsammans bedömer att eleven uppfyller de kunskaps- och färdighetskrav som finns på luftbevakningsledare genomförs en så kallad utcheckning. En godkänd utcheckning innebär att eleven med en examinator, som tillika är en erfaren luftbevakningsledare, genomför minst ett pass i incidentberedskapen varpå eleven blir godkänd eller underkänd.

Ett godkänt resultat vid utcheckning innebär i praktiken att man är godkänd luftbevakningsledare och kan börja sin tjänstgöring i flygvapnets incidentberedskap.

Flygvapnets incidentberedskap pågår dygnet runt, året runt. Syftet är att kunna upptäcka och avvisa kränkningar av svenskt territorium. Uppgiften löses i huvudsak av Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen (Strilbataljonen) som tillhör Luftstridsskolan. Strilbataljonen producerar den auktoriserade luftlägesbild över Sverige och dess närområde som gäller inom hela Försvarsmakten.

Övervakningen av luftrummet görs av två personalkategorier, Multi Role Officer (MRO) och luftbevakningsledare. MRO ansvarar för målföljning och identifiering inom ett visst geografiskt område. MRO bemannas av specialistofficerare och yngre officerare. MRO leds av en luftbevakningsledare som ansvarar för den auktoriserade luftlägesbilden och är taktisk chef över MRO. Luftbevakningsledare är luftbevakningsofficerare med flerårig erfarenhet av att sitta MRO i incidentberedskapen.