Bullerstörda får ingen ersättning

Försvarsmakten har beslutat att inte betala skadestånd till boende runt flygflottiljen i Ronneby för flygbuller. Bullersituationen har inte förändrats sedan 1990-talet och enligt rättspraxis måste boende runt en militär flygplats ha högre tolerans, menar myndigheten.

2007 - 2008 betalade Försvarsmakten ut ersättning efter en förlikning vid en rättslig process i miljödomstolen i Växjö. Nu har 64 nya fastighetsägare i omgivningen runt Blekinge flygflottilj begärt ersättning för lägre bruksvärde på grund av flygbullret. Försvarsmaktens juridiska stab har därför gått igenom de faktiska omständigheterna kring flygflottiljens verksamhet och de rättsliga grunderna för skadestånd.

– Vi har kommit fram till att bullersituationen i stort sett har varit oförändrad sedan början av 90-talet. Det totala antalet starter och landningar per år har inte nämnvärt förändrats, säger Stefan Ryding-Berg som är chef för Försvarsmaktens juridiska stab.

Flygbuller är vanligt i orten Ronneby liksom intill andra militära flygplatser. Därför menar Försvarsmakten att det flygbuller som verksamheten vid F 17 orsakar, skäligen bör tålas för boende i omgivningen.

– Enligt rättspraxis så är toleransnivån för vad man skäligen kan tåla högre vid samhällsnyttig verksamhet, som militär flygverksamhet. Därför har vi gjort en ny bedömning jämfört med förlikningen tidigare vilket innebär att vi inte betalar ut fler ersättningar till boende runt flygflottiljen, säger Stefan Ryding-Berg.