Försvarsmakten lämnar remissvar om integritetsskydd

I dag överlämnar Försvarsmakten sitt remissvar på regeringens promemoria om förstärkt integritetsskydd vid signalspaning.

I remissvaret föreslås flera ändringar i liggande förslag och Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetstjänst, Must, konstaterar också i svaret att förslaget i sin nuvarande utformning försvårar och kringskär möjligheterna till en effektiv och ändamålsenlig underrättelseinhämtning.
– Vår uppfattning är att lagförslaget gör det svårare för oss att bedriva försvarsunderrättelsetjänst. Vi har därför föreslagit ett antal förändringar i texten, säger generalmajor Stefan Kristiansson, chef för Must.