Utvidgat uppdrag till pliktutredning

Regeringen har beslutat att ge utredningen om totalförsvarsplikten, Pliktutredningen, ett utvidgat uppdrag. Utvidgningen innebär att utredningen även ska ta ställning till att ett nytt frivilligt soldatförsörjningssystem ska kunna införas med början den 1 juli 2010.

Alternativ som ska belysas är bland annat ett införande i flera steg eller färre personer som utbildas under en kortare övergångsperiod. Utredningen ska lämna förslag om vad som ska gälla för de personer som berörs av reformen under tiden inför och vid införandet av systemet.

Utredningen ska även ta ställning till under vilka förhållanden personal som rekryterats, utbildats eller tjänstgjort på frivillig grund bör kunna tas i anspråk för tjänstgöring med plikt inom det militära respektive det civila försvaret.

Utredningen får även längre tid för sitt arbete. Redovisning av huvuddelen av arbetet ska ske den 15 april 2009. Det som ska redovisas då är exempelvis ändringar av lag, genomförande av reformen, när en mönstringsplikt bör tillämpas samt vilken myndighet som bör ansvara för rekrytering och uttagning av personal.
 
Övriga delar redovisas senast den 15 juni 2009. Förlängningen innebär inte att införandet av det nya systemet försenas utan målsättningen är att reformeringen ska ta sin början den 1 juli 2010.