Metodutveckling pågår

Under våren genomför SkyddC ett metodutvecklingsarbete på bred front, där huvuddelen av personalen är engagerad.

Saneringsutrustning 06. Foto: Catarina Hanell
Personlig skyddsutrustning 90 B/S.
Personlig skyddsutrustning 90 B/S. Foto: Catarina Hanell
Försök med C-avståndsdetekteringsinstrument Rapid.
Försök med C-avståndsdetekteringsinstrument Rapid. Foto: SkyddC
CBRN-detekteringsfordon, Patria.
CBRN-detekteringsfordon, Patria. Foto: Catarina Hanell
Personlig skyddsutrustning 90 B/S. Foto: SkyddC
Försök med C-avståndsdetekteringsinstrument Rapid. Foto: SkyddC
CBRN-detekteringsfordon, Patria. Foto: Catarina Hanell

Arbetet fokuserar i första hand på vårens samnordiska CBRN-övning, Reccex 09, som blir ett bra tillfälle att öva framtagna metoder. Avsikten är också att de metodhandböcker (detektering, sanering och provtagning) som i dag finns i förhandsutgåvor ska ses över och slutligen fastställas för att användas i kommande utbildning av CBRN-förbandet.

Ett antal olika arbetsgrupper har bildats och påbörjat sitt arbete utifrån givna uppgiftsställningar. Allt arbete inleddes dock, med att inventera tillgänglig dokumentation (reglementen, STANAG, handböcker, rapporter med mera) i syfte att säkerställa spårbarhet och kvalité.

Arbetsgrupp CBRN-underrättelsegrupp och CBRN-underhåll

 • Ta fram och dokumentera metoder för TIM-rekognosering, punktdetektion och provtagning C/TIC  samt LLR.
 • Ta fram och dokumentera metoder för transport av prover (inrikes/utrikes) till laboratorium i Sverige.
 • Ta fram exempel på vilken mängd CBRN-materiel som CBRN-förbandet behöver under en missionstid om en, tre respektive sex månader.

Arbetsgrupp Sanering

 • Ta fram och dokumentera metoder för marksanering inom begränsat område/objekt, personsanering och materielsanering C/TIC och LLR.
 • Ta fram och dokumentera metoder för Saneringssystem 06 i kyla.
 • Ta fram och dokumentera metoder för saneringskontroll med och utan CCM.

Arbetsgrupp Ledning

 • Ta fram och dokumentera metoder för insatsplanering, ledning av DIM-grupper , informationsöverföring (tal, text och bild), Reach Back samt för varning och rapportering.

Arbetsgrupp Rekognoseringsgrupp Patria

 • Ta fram och dokumentera metodhandbok för utbildningsåret 09/10.
 • Ta fram och dokumentera metoder för befattningsbeskrivningar för vagntjänsten.

Arbetsgrupp Analyslabb

 • Ta fram och dokumentera metoder/rutiner för fältgruppering av analyslabb.
 • Ta fram övningsämnen för övning med DIM-grupp och analyslabb samt för sanering som möjliggör att visuellt avgöra graden av ”renhet”.

Arbetsgrupp SäkI

 • Dokumentera utbildnings-/säkerhetsanvisningar för skarpövning med svenska och utländska detektionsinstrument.
 • Revidering av och/eller avsteg från gällande säkerhetsbestämmelser (SäkI).

Ordförklaringar
STANAG = Nato Standardization Agreement.
TIM = Toxiskt industrimateriel.
C/TIC = Kemiska stridsmedel och toxiska industrikemikalier.
LLR = Low Level Radiation. Radioaktivt material med låg aktivitet.
CCM = Contamination Controle Module.
DIM = Detection Identifikation Monitoring.