Inryck av officersprogrammet

Under måndagen ryckte officersprogrammet in vid Markstridsskolan. Officersprogrammet leds av Försvarshögskolan som har ett övergripande ansvar för utbildningen. Officersprogrammet syftar till att tillgodose Försvarsmaktens behov av officerare med en taktisk och operativ inriktning.

Kadetter vid officersprogrammet har anlänt till Markstridsskolan i Kvarn för att genomföra den verksamhetsförlagda delen i sin utbildning. Foto: Maria Kvarnmarker/Försvarsmakten

Officersprogrammet sträcker sig över tre år. De tre första terminerna genomförs vid genomförs vid Militärhögskolan Karlberg i Stockholm. Kadetterna genomför därefter två verksamhetsförlagda terminer vid Markstridsskolan i Skövde och Kvarn. Den sista terminen genomförs vid Militärhögskolan Karlberg.

De övergripande målsättningarna för utbildningen under de verksamhetsförlagda terminerna vid Markstridsskolan är att kadetterna ska kunna verka som chef och instruktör på plutonsnivå integrerat med ett plutonslag. Detta innebär att kadetterna ska kunna leda utbildning och utbilda enskilda soldater upp till och med plutonsnivå enligt de försvarsmaktgemensamma krav som finns för soldater och sjömän.

En av de verksamhetsförlagda terminerna kommer att vara inriktad mot en viss pluton. De olika typplutoner som kommer att utbildas är stridsvagn 122-pluton, mekaniserad skyttepluton (stridsfordon 90), lätt skyttepluton och jägarpluton. Under den delen av utbildningen kommer kadetterna att utbildas och tränas i att leda respektive typpluton i olika situationer och i olika typer av terräng. Den andra verksamhetsförlagda terminen på Markstridsskolan genomförs inom ramen för en generell skyttepluton. Under den terminen kommer fokus att ligga på utbildningen med skarp ammunition och ledarskap i komplexa situationer.