Ing 2 satsar på personalens kompetens

Vid Ing 2 genomförs under våren femtiotalet kurser av olika slag för att kompetensutveckla den egna personalen. Kurserna omfattar i första hand fältarbetsförmågor men en del kurser är också av mera allmänmilitär karaktär så som exempelvis vapenhantering. Breddning av personalens kompetens och utbildningssäkerhet är de tema som genomsyrar många av de kurser som genomförs.

Genomsökning av fordon vid checkpoint. Foto: Stefan Söderberg/Försvarsmakten
Joakim Hallberg övas i momentet checkpoint under C-IED utbildningen.
Joakim Hallberg övas i momentet checkpoint under C-IED utbildningen. Foto: Stefan Söderberg/Försvarsmakten
Förberedelser inför övningsmomentet.
Förberedelser inför övningsmomentet. Foto: Stefan Söderberg/Försvarsmakten
Joakim Hallberg övas i momentet checkpoint under C-IED utbildningen. Foto: Stefan Söderberg/Försvarsmakten
Förberedelser inför övningsmomentet. Foto: Stefan Söderberg/Försvarsmakten

Få som kan mycket ska bli många. Breddning av personalens kompetens inom fältarbetsfunktionen är ett av två fokus för vårens kompetensutveckling vid Ing 2. Ett femtiotal kurser kommer att genomföras med en spännvidd från ammunitions- och minröjning till utbildning i att bygga Krigsbro 5. Lärarna hämtas till huvuddel ur den egna organisationen, kompetensen ska nu spridas till fler. Ing 2 är Försvarsmaktens kompetenscentrum för fältarbeten och att på bred front kunna bidra med denna förmåga till andra är viktigt. Det krävs många ingenjörofficerare som kan mycket.

Utbildningssäkerhet i fokus

Utbildningssäkerhet är det andra av de två fokus som vårens utbildning vid Ing 2 har. Utbildningen av våra förband måste genomföras på ett säkert sätt utan att därför behöva göra avkall på realism. När det gäller utbildningssäkerhet spelar utbildarens egen kunskap en mycket viktig roll. Ett steg mot bättre utbildningssäkerhet är att utbildaren själv kan hantera den materiel och de metoder som används.

Spännvidden stor i kursutbudet

Exempel på kurser som genomförs är instruktörskurser i motorsåg, grävlastare, grävmaskin och lyftredskap. Men också fältarbetskurser omfattande minbrytning, sprängtjänst och färjechefsutbildning finns på programmet. Exempel på kurser som genomförs för att öka utbildningssäkerheten är utbildning i transport av farligt gods, trafikpostsutbildning samt kurser i vapentjänst.

Kompetenshöjning i hantering av terroristbomber

Ett exempel på utbildning där Ing 2 personal både bidrar och tar stöd av andra för att öka kompetensen är grundläggande utbildning i att hantera terroristbomber. Hantering av terroristbomber går under den engelska benämningen Counter Improvised Explosive Device (C-IED). Under en veckas tid har drygt sextio officerare vid Ing 2 utbildats av egna experter och experter från Markstridsskolan (MSS). Målet med utbildningen är att befälen på instruktörsnivå ska kunna planera och genomföra grundläggande utbildning av soldater i C-IED. Förutom lärare från Ing 2 och MSS har dessutom har två NATO-instruktörer deltagit.

Tillfälligt minskad soldatutbildning under våren 2009 möjliggör utbildning av personalen för att vara förberedd inför nästa grundutbildningsperiod som startar i augusti 2009.

– Fältarbetsfunktionen har stort krav på sig att bibehålla kompetens inom flera olika sakområden. Detta gör att vi kontinuerligt utnyttjar tillfällen som ges för att kompetensutveckla personalen, kommenterar Kenneth Persson, samordningsansvarig för vårens utbildningar vid Ing 2.