Brister i upphandling av tjänster från Bikupan

Försvarsmaktens upphandling av Bikupans tjänster har inte varit korrekt och avtalen som skrivits kännetecknas av bristande affärsmässighet. Det framgår av den granskning som juridiska staben och internrevisionen gjort av upphandlingen av tjänster från Bikupan AB.

Generaldirektör Ulf Bengtsson.
Generaldirektör Ulf Bengtsson.
Generaldirektör Ulf Bengtsson. Foto: Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten
Generaldirektör Ulf Bengtsson. Foto: Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten

Juridiska staben och internrevisionen har granskat Försvarsmaktens upphandling av tjänster från företaget Bikupan AB och har i dag lämnat sitt underlag till generaldirektören Ulf Bengtsson.
– Det grundläggande felet är att upphandlingen inte konkurrensutsattes när projektet startade, 2004, säger GD Ulf Bengtsson. Det som sedan gått snett beror till största delen på det förhållandet.

I rapporten framgår det att det finns en rad brister i hur Försvarsmakten och de fackliga organisationerna hanterat projektet. Utredarna är bland annat kritiska till att det arbete som Bikupan gjort skulle vara forskning. De menar att Bikupan AB helt enkelt är ett vinstdrivande bolag på en konkurrensutsatt marknad.

För att det så kallade forskningsundantaget ska gälla ska tjänsten heller inte enbart avse den egna verksamheten. I detta fall menar man att de tjänster och resultat som Bikupan AB har lämnat till Försvarsmakten bara kan vara till marginell nytta för andra myndigheter.

Projektet får också kritik för bristande affärsmässighet. Bland annat har Bikupan AB inte behövt ta någon egen affärsrisk vilket anses onormalt i dessa sammanhang.

Vid internrevisionens granskning av projektet har också framkommit brister i det registrerade redovisningsunderlaget avseende kvalitet och fullständighet. Trots dessa brister har Försvarsmakten godkänt underlaget och inte krävt eller arkiverat någon kompletterande redovisning där behov funnits.

När det gäller intern styrning och kontroll av projektet så får dessa delar också kritik. Bland annat har attestering av projektets fakturor inte skett med den noggrannhet som man kan begära. Projektet har heller inte haft tillräckliga avgränsningar utan har efterhand fått växa i omfattning – såväl i tid som i pengar.
– Ändå är det så att värdegrundsarbetet varit framgångsrikt och kommer att fortsätta – men i en annan form, säger Ulf Bengtsson. Samtidigt pågår det en diskussion med Bikupan för att hitta en för alla parter acceptabel avslutning av projektet, där den samlade kunskapen tas till vara.

Juridiska staben överlämnar till GD Ulf Bengtsson att fatta beslut i frågan om de personer som alltjämnt arbetar vid Högkvarteret och som varit inblandade i projektet ska prövas disciplinärt.