2008: I mål trots turbulens

Trots stora utmaningar det gångna året har Försvarsmakten i huvudsak uppfyllt de krav som statsmakterna har ställt på myndigheten. Det visar Försvarsmaktens årsredovisning 2008. Den ekonomiska situationen har dock gjort att Försvarsmakten avsevärt har tvingats sänka målen för utbildningsverksamheten. Ett viktigt undantag från det är den nordiska stridsgruppen, NBG, som stod i beredskap under första halvåret 2008.

Tchad 17 juni 2008. Beväpnade rebellgrupper säger sig avancera mot Tchads huvudstad och den svenska styrkan höjer sin beredskap. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera

Den nordiska stridsgruppen har varit en viktig katalysator i Försvarsmaktens förändringsarbete mot ett mer insatsberett försvar och viktiga erfarenheter har vunnits rörande exempelvis personalförsörjningen. Men med Försvarsmaktens nuvarande personalförsörjning avklingar de positiva effekterna på insatsförmågan snabbt.

Försvarsmakten har dock fortsatt utvecklingen av ett nytt personalförsörjningssystem under året med hög intensitet.
– Reformeringen av Försvarsmakten fortsätter, men den löper inte problemfritt, säger ÖB Håkan Syrén i en kommentar till årsredovisningen.

Med en utvecklad ekonomisk styrning och de förslag som Försvarsmakten lämnade i sitt underlag till regeringen den 30 januari finns dock förutsättningar att skapa den insatsförmåga och organisation som svarar mot statsmakternas ökade krav.

Försvarsmakten konstaterade redan i delårsrapporten 2007 att myndighetens ekonomiska situation skulle bli mycket bekymmersam för 2008 och de följande åren. Osäkerheterna gjorde att Försvarsmakten planerade verksamheten 2008 på en mycket låg nivå för att undvika anslagsöverskridande.

Den låga verksamhetsnivån medförde att ett anslagssparande uppstod vid årets slut. Detta anslagssparande är en viktig förutsättning för att finansiera verksamheten till dess kommande rationaliseringar ger effekt.
– Trots ett turbulent år har vi lagt en god grund för Försvarsmaktens fortsatta utveckling, avslutar ÖB i sin kommentar.