Snart 10 år i Kosovo med Natos KFOR-insats

På svenska KFOR-soldaters högra ärm sitter det ett grönt märke som det står KFOR och Nato på. Under texten finns Nato-emblemet i form av en kompassros. Så är det eftersom Sverige deltar i Nato-ledd operation. På nyårsaftonen fick de svenska soldaterna Nato-medaljer för sina insatser i Kosovo.

Kontingentschefen överstelöjtnant Rickard Lindborg medaljerar majoren Paul Henning. Foto: Maria Pålsson
När man som svensk soldat tjänstgjort minst 30 dagar i en icke-artikel-5-operation i Natos regi så får man en särskild medalj.
När man som svensk soldat tjänstgjort minst 30 dagar i en icke-artikel-5-operation i Natos regi så får man en särskild medalj. Foto: Maria Pålsson
I tiogradig kyla i skymningen på nyårsaftonen mottog soldaterna ur den 18:e svenska Kosovostyrkan sina medaljer på Camp Victoria.
I tiogradig kyla i skymningen på nyårsaftonen mottog soldaterna ur den 18:e svenska Kosovostyrkan sina medaljer på Camp Victoria. Foto: Maria Pålsson
När man som svensk soldat tjänstgjort minst 30 dagar i en icke-artikel-5-operation i Natos regi så får man en särskild medalj. Foto: Maria Pålsson
I tiogradig kyla i skymningen på nyårsaftonen mottog soldaterna ur den 18:e svenska Kosovostyrkan sina medaljer på Camp Victoria. Foto: Maria Pålsson

Bakgrunden är att Förenta Nationernas säkerhetsråd fattade beslut om att ge Nato i uppgift att inleda en fredsframtvingande operation i Kosovo sommaren 1999.

– Fredsframtvingande operationer regleras i FN-stadgans sjunde kapitel. Beslutet om operationen i Kosovo fattades av FN:s säkerhetsråd genom resolution nr 1244. Därigenom påbörjades den kampanj som ledde till att kriget tog slut i juni 1999, säger Thomas Rönnberg som är jurist i den svenska Kosovostyrkan.

Non-article 5
Nato har sedan 1990-talet utvecklats till en bredare organisation för säkerhet. I flera Nato-ledda operationer under FN-mandat deltar ett stort antal länder, däribland Sverige. Detta sker vid sidan av Nato-stadgans artikel 5 som är kärnan i försvarsalliansen och för medlemsländerna innebär ömsesidiga försvarsförpliktelser.

I KFOR (Kosovo Force), som är en icke-artikel-5-operation i Natos regi, deltar idag tjugofyra Nato-länder och åtta icke-Nato länder med tillsammans ca 15 000 soldater.

Sverige och Nato
Sverige har sedan 1994 samarbetat med Nato inom ramen för Partnerskap för fred - ett samarbetsprogram mellan Nato och ett antal icke-Natoländer i Europa, Centralasien och Kaukasus. Grunden för detta samarbete är att varje land självt bestämmer inom vilka områden och på vilka sätt man vill samarbeta med försvarsalliansen Nato.

– Sveriges regering väljer omfattningen av vår medverkan med utgångspunkt från våra intressen och vår vilja att bidra till säkerhet och stabilitet i vårt närområde. I Kosovo har vi bidragit med svensk trupp i olika omfattning sedan KFOR-insatsens början 1999, säger kommendörkapten Håkan Andersson som är stabschef vid brigadstaben i den del av Kosovo där den svenska styrkan verkar.

Ett särskilt politiskt-militärt ramverk har skapats för att bland annat reglera hur partnerländer som bidrar till Nato-ledda krishanteringsoperationer skall få påverka planeringen och genomförandet av operationerna.

– Jag upplever att den svenska insatsen respekteras och att vi får bra gehör för våra synpunkter, fortsätter Håkan Andersson.

Nato - medalj för tjänstgöring
När man som svensk soldat tjänstgjort minst 30 dagar i en icke-artikel-5-operation i Natos regi så får man en särskild medalj.

I tiogradig kyla i skymningen på nyårsaftonen mottog soldaterna ur den 18:e svenska Kosovostyrkan sina medaljer på Camp Victoria.

Det är snart tio år sedan krigsslutet och situationen i Kosovo är väldigt annorlunda nu. KFOR och flera andra internationella aktörer har bidragit till detta. Som svenska KFOR-soldater är ni en del av denna insats. Och det skall ni vara stolta över, sa kontingentschefen överstelöjtnant Rickard Lindborg i ett kort tal.

Också ställföreträdande brigadchefen överste Andrew Kilfeather närvarade vid ceremonin och tackade soldaterna för deras insatser.

– Det kändes bra att få kvittens på det arbete som vi har utfört här nere, sa Sebastian Karlsson skyttesoldat ur fjärde pluton efter medaljceremonin.

På medaljens baksida står det "IN SERVICE OF PEACE AND FREEDOM / AU SERVICE DE LA PAIX ET DE LA LIBERTE", fritt översatt ”I fredens och frihetens tjänst”.