Målbilden överlämnad

I dag lämnade Försvarsmakten sitt underlag med en målbild för insatsorganisationen 2014 till regeringen. Underlaget ska ligga till grund för regeringens arbete med en proposition om en ny försvarspolitisk inriktning. Propositionen lämnas till riksdagen senare i vår.

ÖB Håkan Syrén och försvarsminister Sten Tolgfors. Foto: Niklas Ehlén/Combat Camera
ÖB Håkan Syrén presenterade Försvarsmaktens svar på planeringsanvisningarna vid en presskonferens i Högkvarteret.
ÖB Håkan Syrén presenterade Försvarsmaktens svar på planeringsanvisningarna vid en presskonferens i Högkvarteret. Foto: Niklas Ehlén/Combat Camera
ÖB Håkan Syrén presenterade Försvarsmaktens svar på planeringsanvisningarna vid en presskonferens i Högkvarteret. Foto: Niklas Ehlén/Combat Camera

I planeringsanvisningarna ingår också styrande faktorer från försvarsberedningens rapport, regeringens besked om att grundorganisationen inte ska förändras under innevarande mandatperiod och att försvarsbudgeten ska vara oförändrad till 2014.

Vad var uppdraget?

Försvarsmakten fick i november 2008, något försenat, planeringsanvisningar från regeringen med uppgiften att den 30 januari 2009 redovisa underlag för utformningen av insatsorganisationen till år 2014.

Av anvisningarna framgår det att Försvarsmakten ska bidra till de övergripande målen genom att tillsammans med andra lösa följande uppgifter:

  • Försvara Sverige och upprätthålla grundläggande värden och intressen, genom insatser globalt, i Europa, i närområdet och i Sverige.
  • Upptäcka och avvisa kränkningar mot svenskt territorium.
  • Med befintliga resurser och förmåga bidra till samhällsskydd och beredskap samt kunna bistå övriga samhället vid behov.

Försvarsmaktens underlag innehåller förslag inom fyra områden:

  • Insatsorganisationen – En insatsorganisation som delas in i stående förband, kontraktsförband med tjänstgöringsskyldighet och ett hemvärn som utvecklas till nationella skyddsstyrkor. Insatsförbanden ska vara bemannade och utrustade och ha en beredskapstid för insats som väsentligt understiger ett år.
  • Personalförsörjning – All personalförsörjning ska vila på rekrytering, ingen plikt.
  • Materielförsörjning och logistik – Skapa en effektiv och sammanhållen logistikprocess, antalet aktörer ska minska.

Uppgifterna ska lösas inom oförändrad budget som 2009 är cirka 39 miljarder och med en ekonomi i balans 2014. Försvarsmakten får heller inte föreslå förändringar i infrastrukturen/grundorganisationen före riksdagsvalet 2010.

Fortsatt arbete

I mitten på mars 2009 lägger regeringen en proposition till riksdagen om inriktningen för försvarets långsiktiga utveckling. Inriktningspropositionen kommer sannolikt att följas av ett antal särpropositioner under våren som behandlar allt ifrån personalförsörjning till logistik.

Ett riksdagsbeslut med en ny inriktning för försvaret fattas tidigast i juni. Propositionen väntas träda i kraft 2010 och förändringarna kommer att vara fullt genomförda 2014.