Försvarsministern fördjupar sig i fältarbetsfunktionen

Försvarsminister Sten Tolgfors besökte under onsdagen Eksjö garnison. Besöket genomfördes inom ramen för ordinarie förbandsbesök och syftet var att ge försvarsministern en djupare insyn i fältarbetsfunktionen.

Mats Slesgårdh informerar försvarsministern med flera om djupminröjninsmaskinen. Foto: Stefan Söderberg/Försvarsmakten
C Ing 2 Tommy Karlsson, försvarsminister Sten Tolgfors och C SWEDEC Anders Widuss.
C Ing 2 Tommy Karlsson, försvarsminister Sten Tolgfors och C SWEDEC Anders Widuss. Foto: Stefan Söderberg/Försvarsmakten
C Ing 2 Tommy Karlsson, försvarsminister Sten Tolgfors och C SWEDEC Anders Widuss. Foto: Stefan Söderberg/Försvarsmakten

Särskilt inom ammunitions- och minröjningsområdet vilket är en efterfrågad förmåga runt om i världen. Inom detta område är det Ing 2 som ansvarar för värnpliktsutbildning och beredskapsställande av förband, Swedec ansvarar för utbildning av officerare och områdets utvecklingsarbete samt ger därutöver utbildning och stöd till övriga totalförsvarsmyndigheter.

Under förmiddagen utbyttes information om Ing 2 och Swedec:s verksamhet och försvarsministern förklarade regeringens aktuella arbetsläge i försvarsfrågan. Den 30 januari ska Försvarsmakten lämna in ett fördjupat underlag till regeringens inriktningsproposition vilken ska presenteras före sommaren. Försvarsministern var noga med att påpeka att inga förbandsnedläggningar är aktuella under innevarande mandatperiod. Arbetet med utformningen av Försvarsmaktens grundorganisation kommer i ett senare steg efter att bland annat pågående utredningar om personalförsörjningssystemet och Försvarsmaktens stödverksamheter och stödmyndigheter är klara.

– Vårens beslut är en inriktningsproposition och inget försvarsbeslut enligt tidigare manér, sa försvarsministern. Inriktningspropositionen kommer att beskriva Försvarsmakten 2014 och tidsplanen är att den läggs 2009 och träder i kraft 2010. Målet är tillgänglighet, användbarhet, flexibilitet och samverkan.

Försvarsministern fick under eftermiddagen en innehållsrik förevisning på garnisonens närliggande skjut- och övningsfält. Förevisningen inleddes på en av garnisonens sprängplatser där ammunitionsröjningsroboten demonstrerades och det gavs även möjlighet till ”hands on” för ministern. Under transport till fortsatt förevisning visades hur svårt det kan vara att upptäcka Improvised Explosive Divice (IED) placerad vid vägkanten. Vid garnisonens sensorbana fick försvarsministern sedan ökad insyn i fältarbetsfunktionens hundverksamhet och dyktjänst.

På plats fanns även en av Ing 2:s djupminröjningsmaskin (DMR) vilken bland annat använts vid minröjningsinsats i Bosnien. Försvarsministern fick information om maskinens insats- och arbetsmöjligheter och fick också själv prova på hur det skulle kunna kännas att köra ett fordon av denna storlek.

Senare delen av eftermiddagen träffade försvarsministern de studerande vid Fältarbetsskolan, fältarbetsfunktionens blivande taktiskt/operativa- och specialistofficerare. De studerande presenterade sina inriktningar och framtida mål där internationell tjänstgöring var en gemensam nämnare. Försvarsministern visade stort intresse och avslutade med att säga:
– Vi hoppas mycket på er och på de funktioner ni i framtiden går in i.

Vid ett avslutande samtal mellan försvarsministern och förbandscheferna i Eksjö garnison diskuterades bland annat personalförsörjningssystemet, bredden och samordningsbehovet inom fältarbetsfunktionen samt framtida nordiskt försvarssamarbete och då främst samarbete med Norge.

Garnisonen är mycket nöjd med besöket då det gavs möjlighet att mera ingående beskriva hur de mycket efterfrågade fältarbetsförmågorna åstadkoms samt symbiosen mellan Ing 2 och Swedec.