Effekten av ljudtryck från vapen kartlagd

Den medicinska tidskriften Journal of Neurotrauma publicerar i dagarna en artikel om effekter av höga ljudtryck från moderna vapensystem. Artikeln är skriven av ett antal forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Forskarna har på uppdrag av Försvarsmakten genomfört en studie där de har kunnat konstatera att ljudnivåer från våra högst bullrande vapen kan ge mikroskopiska blödningar i hjärnan på försöksdjur. En kontrollstudie som Försvarsmakten har låtit göra visar dock att resultaten inte direkt är överförbara till människa.

Effekten på hjärnan av ljudet från bland annat granatgevär har undersökts av forskarna. Foto: Stig Wallin/Försvarets bildbyrå

Studien som forskargruppen vid Sahlgrenska har genomfört är baserad på sövda försöksdjur, framför allt grisar och råttor. Forskarna har tittat på effekterna av det ljud som uppkommer vid avfyrning av haubits, granatgevär och automatgevär, samt detonering av sprängdeg under vatten. Den mikroskopiska undersökningen av försöksdjurens hjärnor efter exponeringen visade att tryckvågor från vissa av vapnen ledde till små blödningar i hjärnvävnaden och hjärnhinnorna.

Oberoende expertråd

För att få stöd i granskningen av forskargruppens rapporter och råd avseende eventuella åtgärder som krävs, bildade Försvarsmakten 2006 ett oberoende medicinskt expertråd. Rådet består av professorer som anses vara bland de främsta neurovetenskapliga forskarna i landet (forskare från Karolinska institutet, Sahlgrenska akademin och Lunds universitet), och de har bland annat föreslagit att en kontrollstudie på människa genomförs.

Försvarsmakten har därför låtit ett antal officerare genomföra standardmässiga övningsskjutningar med de högst bullrande vapensystemen enligt gällande säkerhetsbestämmelser. Därefter har prov tagits från ryggmärgsvätskan hos försökspersonerna. Mycket noggranna analyser av proverna har visat på helt normala värden. Samma typ av analyser används på svenska sjukhus för att konstatera olika sjukdomsförlopp i det centrala nervsystemet.

Först i världen

Sverige är det första landet i världen som i modern tid har beställt forskning för att utreda eventuella effekter på djur utsatta för höga tryck från vapen. När de första resultaten av forskningen rapporterades införde Försvarsmaktens Säkerhetsinspektion omedelbara begränsningar avseende skjutning med granatgevär och artilleri.

– Vi har tagit forskargruppens resultat på största allvar och vi gjorde bedömningen att begränsningarna i vår säkerhetsinstruktion var nödvändiga för att minimera risker för våra anställda och värnpliktiga, säger chefen för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion, Anders Emanuelson.

Inget behov av begränsningar

Det medicinska expertrådet anser att resultaten från djur inte föranleder behov av några ytterligare begränsningar för aktuella vapentyper. Rådet har också föreslagit att en kompletterande, kvalitetssäkrande blodprovsstudie på officerare med samma vapen som ovan bör genomföras. Denna studie är genomförd men resultatet är inte analyserat.

– Samarbetet med det medicinska expertrådet är givetvis oerhört viktigt för oss, och att följa rekommendationerna som de har lämnat har varit en självklarhet, säger Anders Emanuelson.