Officer anmäls för tjänstefel

I åtta veckor förbjöds de värnpliktiga lämna kasernområdet efter tjänstens slut. Nu anmäls deras befäl vid Luftstridsskolan i Uppsala till åtal efter beslut i Försvarsmaktens personalansvarsnämnd.

Befälet uppgav att han i syfte att stärka sammanhållningen inom plutonen förbjöd de värnpliktiga att lämna kasernområdet. Istället uppmanades de att använda tiden innanför grindarna till att träna, studera eller umgås med varandra.

Personalansvarsnämnden konstaterar att officeren uppenbart brutit mot bestämmelserna om att tjänstgöringstiden för de värnpliktiga under en normal vecka inte får överstiga 48 timmar. Hans beslut "utgör ett avsevärt ingrepp i de värnpliktigas personliga frihet" skriver personalansvarsnämnden.

Personalansvarsnämnden anser att befälet gjort sig skyldigt till tjänstefel, oavsett vilket syfte han haft med sitt beslut. När skälig misstanke om tjänstefel föreligger är Försvarsmakten skyldig att anmäla den anställde till åtal.

Vid sitt senaste sammanträde beslutade personalansvarsnämnden också att varna en anställd vid Luftvärnsregementet Lv 6 som tappat bort en hemlig handling.

En anställd vid Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum Swedec får löneavdrag för att han varit olovligt frånvarande från arbetet.

Löneavdrag får också en anställd vid Livgardet som förvarat explosiva varor felaktigt. Den anställde hade placerat sex 20-grams TNT-block i ett plåtskåp istället för i avsedd kassun.

En officer vid Skaraborgs regemente P 4 slarvade med att göra patron ur, med vådaskott som följd. Efter utredning av händelsen anmäldes officeren till personalansvarsnämnden som nu beslutat att ge honom löneavdrag.