Luftstridsskolan i Luleå garnison

Stridslednings- och luftbevakningsfunktionen vid F 21 finns inte längre kvar, den övergår i stället till Luftstridsskolans, LSS, regi i Luleå garnison. Det officiella datumet för övergången till LSS är den 1 januari 2009, men redan den 5 december skedde den formella överlämningen mellan förbanden.

Chefen för Luftstridsskolan, överste Patrik Dahle. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Efter 69 år med stridslednings- och luftbevakningsfunktionen vid förbandet överlämnade överste Mats Danielsson, ställföreträdande flottiljchef vid F 21, verksamheten och personalen till chefen för luftstridsskolan, överste Patrik Dahle.
– Ni övertar en ledningsenhet som är Natointeroperabelt med de senaste uppdateringarna i systemet, säger Mats Danielsson.

Beslut fattas

Under våren 2007 påbörjades ett arbete hur den framtida organisationen för stridslednings- och luftbevakningsfunktion ska se ut. Orsaken till detta är det försvarsbeslut som togs 2004 att tre strilbataljoner ska gå samman till en. Än finns inga beslut om verksamheten ska centraliseras till en gemensam ledningscentral i Enköping. Det är bara ett av de förslag som presenterats för personalen som känner stor oro för framtiden, vilket Patrik Dahle har full förståelse för. Organisationsförändringen, en successiv förändring fram till 2017, som nu sker ser han inte på lika stort allvar som arbetsuppgifterna som vilar på personalens axlar.
– Varje dag går ni till arbetet med en direkt koppling till liv och död, säger han till personalen.

Flygsäkerheten viktig

Att arbeta som flygstridsledare nära flygverksamheten är viktigt. Att snabbt kunna mötas för att reda ut eventuella oklarheter har sin grund i flygsäkerheten. Flygverksamheten ska bedrivas på ett sådant säkert sätt att risker elimineras i den dagliga verksamheten.
– Vi klarar inte oss utan människorna i systemet, säger Patrik Dahle.

Förutom lokaler och materiel övergår alla 44 av F 21:s anställda vid stridslednings- och luftbevakningsfunktionen till LSS. Personalen det handlar om är flygstridsledarna, luftbevakningspersonalen, strilsambandsledarna och systemingenjörerna.