Försvarsmakten utvecklar flygsäkerhetsarbetet

Flygsäkerhetsarbetet i Försvarsmakten blir effektivare och får en naturlig plats i både daglig verksamhet och långsiktig planering. Det är resultatet av ett nyligen genomfört arbete.– Det här ger en förbättrad fokusering på flygsäkerheten inom hela Försvarsmakten, säger flygvapeninspektören Anders Silwer.

Försvarsmakten får ett fullständigt och samlat drifttillstånd för den militära luftfartsverksamheten. Foto: Helikopterflottiljen

Försvarsmakten har på senare tid mottagit kritik för hur ledningen av flygsäkerhetsarbetet genomförts. Förhållandet har inte varit okänt, åtgärder för att långsiktigt förbättra situationen har planerats under lång tid.

Grundat på en utredning, där det bland annat föreslogs att ledningen av det militära flygsäkerhetsarbetet skulle ligga inom Högkvarteret, har förberedelser gjorts för en omstrukturering, som leder till en förbättrad fokusering på flygsäkerheten inom hela Försvarsmakten.

Överbefälhavaren beslutade förra veckan att ge flygvapeninspektören nödvändiga befogenheter att leda flygsäkerhetsarbetet inom Försvarsmakten. Detta ska ske utan att förändra övriga kommandostrukturer.

– Det innebär att flygsäkerhetsarbetet får en naturlig plats i såväl den dagliga verksamheten som i den mer långsiktiga planeringsprocessen. Det ger också fler och bättre kontakter mellan Högkvarteret och förbanden, allt med syfte att med bibehållen flygsäkerhet kunna utnyttja Försvarsmaktens resurser effektivt. Det ger också möjlighet för myndighetsledningen att följa flygsäkerhetsutvecklingen och därmed också kunna vidta förbättringsåtgärder på ett tidigt stadium, säger Anders Silwer.

Den särskilda utredning som ÖB tillsatte med anledning av Statens haverikommissions rapport efter helikopterhaveriet vid Ryd 2007 är inte en del av det nu aktuella arbetet. Resultatet av denna utredning kommer dock att noggrant tas tillvara då den är klar.

För att bedriva verksamhet inom det militära luftfartssystemet krävs ett särskilt tillstånd, utfärdat av flygsäkerhetsinspektören, som ingår i säkerhetsinspektionen. Drifttillstånden har tidigare legat på förbandsnivå. Arbetet som genomförts har syftat till att föra över drifttillstånden från förbandsnivå till flygvapeninspektören vid Högkvarteret.

För att drifttillstånd ska kunna utfärdas, måste operatören leva upp till kraven i RML (Regler för militär luftfart). RML är omfattande och ställer stora krav på detaljerade beskrivningar kring hur ledning, flygtjänst, flygunderhållstjänst, stridsledningstjänst samt sambands- och informationssystemtjänst bedrivs.

Flygsäkerhetsinspektören gav på fredagen interimistiskt tillstånd till att arbeta i enlighet med utarbetat verksamhetsbeskrivning. Den närmaste tiden kommer kompletteringar och justeringar av dokumentationen att ske, varefter Försvarsmakten får ett fullständigt och samlat drifttillstånd för den militära luftfartsverksamheten.