Trafiksäkerhetsarbete förstärks
efter svår olycka

Brister i utbildningen och trafiksäkerhetsarbetet var bakomliggande orsaker till en trafikolycka i Afghanistan sommaren 2007, då en officer skadades svårt. Det visar Försvarsmaktens utredning av olyckan.– Trafiksäkerhetsarbetet i utlandsstyrkan ska förbättras, säger arméinspektören, generalmajor Berndt Grundevik.

Olyckan inträffade den 1 augusti 2007. Två officerare ur den svenska kontingenten FS 13 lämnade den tyska förläggningen Camp Marmal för en tjänsteresa till den svenska förläggningen i Mazar-e-Sharif.

I samband med körning på en raksträcka gick en man ut i vägbanan cirka 100 meter framför det svenska fordonet. Föraren gjorde en undanmanöver och lyckades undvika att köra på mannen. I stället fick fordonet sladd, och föraren förlorade kontrollen över bilen. Efter 20 meter slog fordonet runt och blev liggande på taket.

Första hjälpen

Föraren kunde själv ta sig ur bilen, innan två amerikanska soldater anlände och gav passageraren första hjälpen. När tyska militärpoliser hunnit fram till olycksplatsen hade passageraren förlorat medvetandet. Efter omkring en halvtimme anlände den svenska räddningsstyrkan och tog hand om den skadade officeren.

Trafikolyckan har nu utretts av Försvarsmaktens undersökningskommission, som har till uppgift att självständigt undersöka händelser, olyckor och tillbud som ur säkerhetssynpunkt behöver granskas och analyseras centralt.

Utredningen visar att den direkta olycksorsaken var att fordonet höll för hög hastighet när undanmanövern gjordes.
"Bidragande till detta har varit att utbildningen inför missionen har haft brister. I utbildningen saknades anpassning till de förhållanden som råder i Afghanistan" står det i rapporten.

Rekommendationer

Undersökningskommissionens ordförande lägger fram en rad rekommendationer för att förbättra verksamhetssäkerheten.

– Trafiksäkerhetsarbetet i utlandsstyrkan behöver utvecklas. Det är ett område som har hög prioritet. Den svenska styrkan i Afghanistan har en utbildnings- och säkerhetsofficer, vars ansvar för trafiksäkerhetsfrågorna ytterligare ska förtydligas i arbetsbeskrivningen för befattningen, säger arméinspektören Berndt Grundevik, och fortsätter:

– Vi kommer också att se över utbildningen inför utlandstjänst. Bland annat ska förarutbildningen i Sverige i möjligaste mån ske med samma typ av fordon som vi använder i insatsområdet.

Trafiken stor risk

Rekommendationerna kommer att tas in i det fortsatta arbetet med förbättrad verksamhetssäkerhet i Försvarsmakten.
 
– Trafiken är en av de största riskerna som Försvarsmakten har att hantera. Det gäller i Sverige och det gäller vid internationella insatser. Rapporter efter inträffade händelser är av mycket stor betydelse. Försvarsmakten måste vara en lärande organisation, säger Försvarsmaktens säkerhetsinspektör, överste Anders Emanuelson.