Säkerhetsbrister åtgärdas efter dödsolycka

Skjutolyckan vid Stora Skogsskär i våras, då en värnpliktig ombord på en stridsbåt avled, orsakades av att stridsbåten befann sig på fel plats och inom planlagt riskområde samt att eld avfyrades i fel riktning. – Utredningen av olyckan visar på brister i verksamhetssäkerheten, och myndigheten har fått ett stort antal rekommendationer som måste vidtas, säger Försvarsmaktens säkerhetsinspektör Anders Emanuelson.

Stridsbåten befann sig i skjutområdet och utsattes för direktriktad eld från Stora Skogsskär, visar utredningen av dödsolyckan. Foto: John Lidman/Combat Camera
Illustration över olycksförloppet. Foto: Grafik: Combat Camera

Olyckan inträffade i samband med en stridsskjutning på Utö skjutfält den 20 maj. En stridsbåt vådabesköts och den värnpliktige Martin Johansson ombord träffades. Han avled omedelbart.

Oberoende underökningskommission

Kort efter dödsolyckan överlät Statens haverikommission till Försvarsmakten att utreda händelsen. Försvarsmaktens säkerhetsinspektör utsåg då en oberoende underökningskommission och nu har utredningsordföranden Klas Eksell presenterat sin rapport.

Utredningen visar att den direkta olycksorsaken är en kombination av att stridsbåten befann sig på fel plats och inom planerat riskområde, samt att finkalibrig eld avfyrades i fel skjutriktning. Detta gjorde att stridsbåten som befann sig i skjutområdet utsattes för direktriktad eld från Stora Skogsskär.

Detta berodde i sin tur på att den vänstra skjutgränsen inte kontrollerades, samt att missförstånd uppstod om spelade och verkliga order som gavs till chefen för stridsbåten.

Åklagare utreder ansvarsfrågan

Utredaren tar inte ställning i ansvarsfrågan. Den utreds av åklagare, vars förundersökning ännu inte är klar. Däremot får Försvarsmakten en rad rekommendationer om åtgärder som behöver vidtas.

– Utredningen belyser brister i verksamhetssäkerheten och vi tar problemen på största allvar.  En av våra uppgifter är väpnad strid och det är en farlig verksamhet som kräver att vi övar skarpskjutning. Därför är verksamhetssäkerheten central i Försvarsmakten, säger säkerhetsinspektör Anders Emanuelson.

Nu ses utbildning och regelverk över.

– Undersökningskommissionen gjorde en faktaredovisning i slutet av augusti och därefter fattade Försvarsmaktens säkerhetsinspektion beslut om kontroll av skjutgränser och sammanblandning av spelade och skarpa order. Under genomförande av skarpskjutning får spelade order inte ges till ett skarpt förband, säger Anders Emanuelson. Dessutom ska förbandschef eller motsvarande kontrollera att de beräknade skjutgränserna har omsatts till faktiska skjutgränser i terrängen.

Kompetens och erfarenhet

Försvarsmakten uppmanas också att se till att riskfylld verksamhet bedrivs av personal med både formell kompetens och erfarenhet.

– Säkerhetsinspektörens rekommendationer kommer att följas, säger Göran Mårtensson, chef för förbandsproduktionen.