Så nås ekonomisk kontroll

Försvarsmakten genomför flera åtgärder för att få bättre kontroll på ekonomi och verksamhet. Bland annat införs nya stödsystem och chefernas roller ska bli tydligare. Generaldirektören, GD, ges en starkare roll i Försvarsmakten och tydligare ansvar för ekonomiska frågor.

I dag lämnar Försvarsmakten en rapport till regeringen om intern styrning och kontroll, ledande befattningshavares roller och ansvar samt ÖB:s och generaldirektörens roller. Rapporten är en delredovisning av ett regeringsuppdrag med anledning av en rapport från Ekonomistyrningsverket, ESV, i maj 2008. ESV har kritiserat Försvarsmakten för brister inom ekonomisk styrning och uppföljning samt otydligheter i styrande dokument om befattningshavares roller och ansvar.

Vidta åtgärder

– Försvarsmakten hade redan innan ESV genomförde sin analys i våras kommit fram till ett behov av att vidta en rad åtgärder för att förbättra intern styrning och kontroll. Bland sådana åtgärder kan nämnas införandet av ett helt nytt ekonomistyrningssystem och ett IT-baserat affärsstödsystem, säger Försvarsmaktens generaldirektör Ulf Bengtsson.

Dessutom ser Försvarsmakten även över de styrande dokumenten så att Försvarsmaktens chefer får tydligare roller och ansvar. Chefernas roller ska vara entydiga och ansvar ska kunna utkrävas.

Den grundstruktur som i dag finns i organisationen och i de ledande befattningshavarnas roller och ansvar kommer i princip att ligga kvar.
– Men GD-rollen stärks och jag kommer på ett tydligare sätt att vara delaktig i alla större beslut av ekonomisk art.

Beskriva chefernas ansvar

– Det vi gör nu är att i större utsträckning beskriva chefernas ansvar på ett tydligare sätt. Vi vill dels undvika dubbelarbete och därmed bli effektivare, dels minska risken att göra ”fel saker” eller att saker ”tappas bort”.

När Ulf Bengtsson nyligen tillträdde som generaldirektör uttalade han en tydlig ambition att Försvarsmakten ska blir en ”mönstermyndighet” bland de statliga förvaltningsmyndigheterna. Ambitionen och målet är att leverera de produkter på den tid och till den kostnad som regeringen har lagt i uppdragen till Försvarsmakten. 
– Alla de åtgärder som vidtas inom myndigheten syftar till att uppnå dessa mål på det mest effektiva sätt som är möjligt, säger Ulf Bengtsson.