Planeringsanvisningar med sikte på år 2014

Högkvarteret har idag fått regeringens planeringsanvisningar för Försvarsmaktens underlag till den kommande försvarspolitiska inriktningspropositionen. Beskedet från regeringen är nu att Försvarsmakten ska lämna in sitt underlag den 30 januari 2009.

Försvarsmaktens strategichef Jörgen Ericsson. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarets bildbyrå

– Efter en första snabb kontroll kan vi konstatera att underlaget som ska utarbetas är omfattande och den tillgängliga tiden för arbetet är kort. Tiden och möjligheten att delge information till och skapa delaktighet bland personalen i Försvarsmakten blir därför mycket knapp, säger Försvarsmaktens strategichef, konteramiral Jörgen Ericsson i en kommentar.

En analys av planeringsanvisningarna genomförs under dagen och i början av nästa vecka. Innan analysen är genomförd kan Högkvarteret inte lämna några fylligare kommentarer till planeringsanvisningarna. Kort kan dock följande sägas:

Förband tillgängliga i närtid

Försvarsmaktens underlag ska, utifrån de mål och uppgifter som anges i anvisningarna, fokusera på Försvarsmaktens utformning och innehåll år 2014. Insatsorganisationen ska utformas med utgångspunkten att förbanden ska vara användbara ”här och nu” och att alla förband ska vara tillgängliga i närtid.

Försvarsmakten ska redovisa en insatsorganisation med stående och kontrakterade förband samt nationella skyddsstyrkor. Vidare ska Försvarsmakten redovisa hur insatsorganisationen personalförsörjs med frivillig rekrytering till grundutbildning som grund, hur insatsförbanden försörjs med materiel och stöds med logistik över tiden samt hur grundorganisationen ska utvecklas för att produktionen av insatsförbanden ska kunna ske kostnadseffektivt och rationellt.

Samarbete med andra länder

Därutöver ska underlaget redovisa Försvarsmaktens behov av stöd från övriga myndigheter inom försvarsområdet samt hur samarbetet med andra länder, främst de nordiska, ska utvecklas för att åstadkomma ökad rationalitet inom utbildning, övning, förbandsproduktion och övrig stödverksamhet.

– Det känns bra att vi nu har anvisningarna och att vi därmed kan sätta igång med planeringsarbetet med förnyad kraft, Jörgen Ericsson.

De anvisade ekonomiska ramarna är helt i överensstämmelse med budgetpropositionen för 2009. Försvarsmakten kan föreslå fördelning mellan anslagen inom den totala ramen.