Mediespel ger kunskap och koll

Att kunna möta media och ha koll på läget är alltid viktigt, speciellt i en stressad situation eller konflikt med många olika myndigheter och instanser inblandade. Under övningen Viking 08  är därför funktionen Media gaming betydelsefull, då de bland annat har som syfte att träna i just detta.

Media gaming-funktionen vid Ledningsregementet i Enköping förser löpande deltagarna med information, både via fiktiva tidningar och i TV. Foto: Johan Ardefors/FBB
Lasse Nilsson, TV-producent och redigerare.
Lasse Nilsson, TV-producent och redigerare. Foto: Johan Ardefors/FBB
Lasse Nilsson, TV-producent och redigerare. Foto: Johan Ardefors/FBB

Att deltagarna under den två veckor långa multinationella övningen Viking 08 som just nu pågår, har en gemensam lägesbild spelar en stor roll för att alla ska kunna utföra sitt arbete och lösa sina uppgifter på ett bra sätt. Media gaming-funktionen vid Ledningsregementet i Enköping förser löpande deltagarna med information, både via fiktiva tidningar och i TV just med detta syfte, men också för att på samma gång få alla samspelta och på så sätt effektivisera övningen.

– Skillnaden på en övning och en verklig situation är att alla händelser och incidenter nu är komprimerade och ska ske på en väldigt kort tid. Ett händelseförlopp som tar månader eller år i verkligheten, kanske här sker på bara någon dag eller två. Denna intensitet kräver att alla ska samma lägesbild hela tiden för att kunna samverka, jobba tillsammans och få ett driv framåt i övningen, säger Lasse Nilsson, TV-producent och redigerare, Media gaming,

Effektivare övning

Varje övningsdag sänder Media gaming två TV-inslag, samt skickar digitalt ut ett antal tidningar med olika avsändare och syfte. Deltagarna som kommer till övningen är ibland knapphändigt insatta i scenarier och upplägg och kan då genom Media gamings löpande tidningsutskick och TV-inslag snabbt sättas in i scenarierna och på så sätt förkorta sin startsträcka, vilket effektiviserar övningen mycket. Genom dessa inslag får också deltagarna automatiskt en helhetsbild av övningen och dess innehåll, vilket ger dem en vidare sfär att utgå ifrån informationsmässigt.

Medierna också en möjlighet

En annan viktig roll som Media gaming har under övningen är att visa på medias roll vid en konflikt samt träna deltagarna i att möta media, vilket också är ett scenario som deltagarna kan komma att ställas inför i en skarp situation.
– Genom att utsätta deltagarna för intervjusituationer vill vi lära dem att det både finns risker och möjligheter med media. Samtidigt som man ska vara noga med vad man säger när man möter media, så ska man också komma ihåg att man kan använda dem som en kanal för att föra ut sitt budskap till olika målgrupper. Efter en intervjusituation får deltagarna dessutom konstruktiv feedback och användbara tips som de kan ta med sig härifrån, säger Robin Govik, Media gaming.

Skapar driv framåt

De tidningar och teveinslag som Media gaming producerar är korta och koncisa och grundar sig allihop på löpande inspels, incidenter som kommer ifrån spelledningen under övningens gång. Allt material har som syfte att generera arbete bland deltagarna samt driva händelserna och övningen framåt.