Trilateralt miljöarbete

Inom ramen för Försvarsmaktens bilaterala försvarsmiljöarbete med USA och i samarbete med Finland har en miljöhandbok för internationella operationer: ”Environmental Guidebook for Military Operations” tagits fram. Handboken behandlar miljöaspekter i alla faser -i en internationell fredsfrämjande operation; planering, genomförande, avveckling och erfarenhetsåterföring, s.k. ”lessons learned”.

Handboken togs fram under 2007 av en arbetsgrupp med tretton försvarsmiljöexperter från Sverige, Finland och USA.Sverige representerades av Försvarsmakten och Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI).

Handboken utgör en praktisk vägledning för Försvarsmakten i dess internationella insatser. Den är en ”verktygslåda” för bl.a. chefer, planerare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i miljöfrågor. Handboken är inte juridiskt bindande men grundar sig bl.a. på FNs samt NATOs miljöriktlinjer för internationella insatser som truppbidragande nationer förväntas följa. Handboken finns dels i en tryckt version, dels i en CD-version med aktiva länkar till praktiska checklistor och referenser.

Handboken trycktes våren 2008 och har presenterats för bl.a. NATO och vid en stor försvarsmiljökonferens i USA. Den kommer att presenteras för EUs militära gren under 2009.