Rapport från besök i Mittens Rike

På det säkerhetspolitiska planet står det helt klart att Kina nu har klivit fram som en central global aktör. Det skriver överbefälhavaren Håkan Syrén i sitt nyhetsbrev. ÖB har besökt Kina på inbjudan av den kinesiske generalstabschefen general Chen Bingde.

Besöket i Kina var ett led i Försvarsmaktens löpande besöksutbyte med Kinas försvarsmakt, ett utbyte som pågår sedan många år.

”Olympiska spelen i Peking nyligen var den slutliga bekräftelsen på Kinas omvandling till en modern stormakt. Militärt pågår en motsvarande omvandling av den kinesiska försvarsmakten. Det är en utveckling som till stor del genomförs utan yttre insyn, men med ett tydligt uttalat mål att till mitten av detta århundrade bygga upp en välutvecklad militär förmåga som fullt ut utnyttjar revolutionen inom informationsteknik”, skriver ÖB i sitt nyhetsbrev.

Ett nytt och från svenska utgångspunkter positivt inslag i besöket var att ÖB gavs möjlighet att inför ett par hundra militära elever vid det Nationella Försvarsuniversitetet i Bejing presentera grunddragen i det svenska försvarets utveckling med särskild betoning på satsningen på internationell fredsfrämjande förmåga. Talet gav också en möjlighet att tydligt markera de grundläggande demokratiska principer för vårt samhälle som också utgör ramen för Försvarsmaktens utveckling och verksamhet.

”Från kinesisk sida markerades med stor konsekvens att man är mycket medveten om de värderingsskillnader som finns mellan våra samhällen, men att dessa måste förstås i ljuset av den enorma utmaning som ligger i att hålla ihop, utveckla och behålla stabilitet i ett land med cirka 1300 miljoner invånare”, skriver ÖB.