Marinens musikkår till Stockholm

Chefen för Försvarsmusikcentrum, Per-Erik Laksjö, föreslår att Marinens musikkår, MMK, ska bevaras men flyttas till Stockholm. Han förordar också att Arméns trumkår läggs ner. Förslaget innebär tre musikkårer placerade i Stockholm, till en kostnad av 89 miljoner kronor per år. Att kårerna placeras i Stockholm beror på att huvuduppgiften för militärmusiken är knuten dit.

Marinens musikkår ska bevaras men omlokaliseras till Stockholm. Det förordar Per-Erik Laksjö, chef för Försvarsmusikcentrum. Foto: Thomas Wingstedt/Försvarsmakten

I dag onsdag lämnas utredningen om framtidens militärmusik till Högkvarteret. Per-Erik Laksjö informerade samtidigt personalen vid ett möte i Karlskrona.
– Jag har inte kommit hit idag för att lägga ner Marinens musikkår. Men beskedet jag lämnar är likafullt tungt. Det alternativ jag förordar räddar MMK men drabbar Karlskrona hårt, säger han.

Långsiktig hållbarhet har varit det viktigaste urvalskriteriet när alternativen har vägts mot varandra.
– Jag har lyssnat på och vägt samman alla synpunkter som har kommit in. Kultur, identitet och tradition har varit viktiga urvalsfaktorer i utredningen. Effektivitet och tillgänglighet för att lösa huvuduppgiften har varit andra viktiga faktorer, säger Per-Erik Laksjö.

Förslaget innebär att Arméns trumkår läggs ner. Den kan, med befintlig stämbesättning och på grund av att den endast består av värnpliktiga musiker, inte lösa alla de uppgifter som militärmusiken har. Marinens musikkår kan lösa alla uppgifter, men är i dag inte tillgänglig där kärnverksamheten genomförs.

Försvarsmusikcentrum fick i våras uppgiften att utreda och lämna förslag på hur försvarsmusiken bör se ut i framtiden. Uppgiften var dels att anpassa organisationen till Försvarsmaktens kommande personalförsörjningssystem med fler anställda och färre värnpliktiga. Dels var den att ta fram en organisation där försvarsmusikens huvuduppgift sätts i centrum och där man på bästa sätt hushåller med Försvarsmaktens ekonomi.

Huvuduppgiften för militärmusiken är att medverka i statsceremonier, exempelvis högvakter, statsbesök och kungliga audienser. Den verksamheten genomförs till största del i Stockholm.

Fem alternativ förs fram i den slutliga utredningen. Per-Erik Laksjö förordar alternativ 2m (2 modifierat), vilket innebär att det ska finnas tre modulärt uppbyggda musikkårer: Arméns musikkår, Marinens musikkår och Livgardets dragonmusikkår. Beslut i frågan fattas av chefen för produktionsstaben i Högkvarteret, generallöjtnant Jan Salestrand.