Beslut om tvåbefälssystem

ÖB har i dag fattat beslut om formerna för det nya tvåbefälssystemet. Beslutet innebär att Försvarsmakten från den 1 januari nästa år kommer att ha två olika befälskategorier och två olika gradsystem, det vill säga officersgrader och övriga grader.

Det var i slutet av 2007 som riksdagen beslutade att Försvarsmakten skulle införa ett tvåbefälssystem. Bakgrunden var att det nuvarande enbefälssystemet inte ger tillräcklig flexibilitet för att täcka in det moderna insatsförsvarets behov av både specialister och officerare med inriktning på stabs- och chefskarriärer.

Nästa steg

Sedan hösten 2007 har Försvarsmakten en specialistofficersutbildning, som är kortare och mer praktiskt inriktad än det 3-åriga akademiskt inriktade officersprogrammet. Nu tas alltså nästa steg när specialistofficerarna får ett eget gradsystem.

De nya ”övriga graderna” (som är en översättning av engelskans ”other ranks”) omfattar även soldater och sjömän och består av nio nivåer. Den översta nivån, OR 9 eller regements- eller flottiljförvaltare, kan jämföras med en officersnivå mellan överstelöjtnant och major. I det nya tvåbefälssystemet ska det vara möjligt att växla mellan de båda officerskategorierna när och om det finns behov av det.

Svenska titlar

Namnen på titlarna i det nya gradsystemet är till största del baserade på tidigare använda svenska titlar. Det har också varit viktigt att så långt det är möjligt uppnå överensstämmelse med utländska motsvarigheter. Därför har man valt att kalla OR 5-nivån sergeant i stället för furir eftersom det är praxis i flera jämförbara länder.

Parallellt med de militära graderna införs nivåer för civila befattningar i två olika kategorier. De civila nivåerna ska vara direkt jämförbara med de militära motsvarigheterma. Därför finns från den 1 januari 2009 nivåerna CF 1-9 för personal med bland annat akademisk examen och/eller personalansvar, samt CR 1-9 för personal med kompetens upp till gymnasienivå.