Beslut om Försvarshälsan vid Marinbasen

Idag, 14 oktober, har chefen för Marinbasen tillsammans med en enig marinbasledning fattat följande beslut:Nuvarande chefen för Försvarshälsan (FöH) kommer genom ett arbetsledningsbeslut att byta tjänst från och med den 15 oktober.

Beslutet har tagits efter genomförd MBL paragraf 11-förhandling med berörda arbetstagarorganisationer.

Beslutet grundar sig på en helhetssyn där bland annat de två utredningar som gjorts utgör ett viktigt underlag.

– Jag vill samtidigt framhålla att ingen kritik riktas mot chefen för Försvarshälsans yrkeskunskaper, arbetskapacitet eller kompetens. Detta är en fråga som handlar om bristande förtroende för chefen för Försvarshälsans ledarskap i nuvarande situation, säger chefen för Marinbasen Ola Truedsson.

Han fortsätter:
– Just nu står vi långt ifrån målbilden med en väl fungerande försvarshälsa men arbetet måste fortsätta.