Värdegrund ett strategiskt mål

Försvarsmakten genomför sedan 2004 ett forskningsarbete kallat ”Värderingar som styrmedel”. Arbetet är partsgemensamt mellan Försvarsmakten och de fackliga organisationerna och syftar till att klarlägga Försvarsmaktens önskvärda värdegrund, precisera målen och bidra i processen med att genomföra dem.

Arbetet med attitydförändringar pågår inom Försvarsmakten. På P7, Revingehed genomfördes värdegrundsdagar. Foto: Anja Edvardsson / Försvarsmakten
Bengt Axelsson. Foto: Kim Svensson/Combat Camera

Värderingar som styrmedel används som redskap för omställningen av Försvarsmakten, från invasions- till insatsförsvar. Där ett av målen med undersökningen är att göra Försvarsmakten till en mer attraktiv arbetsgivare. I detta förändringsarbete bedöms Försvarsmaktens gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som särskilt viktiga.

Värdegrunden ligger till grund för hur Försvarsmakten utvecklar och styr verksamheten både professionellt och mänskligt.
– Värdegrundsfrågan är en del av Försvarsmaktens förändringsarbete och ingår i våra strategiska mål, säger ställföreträdande personaldirektör Bengt Axelsson.
 
Kulturen har påverkat organisationens inre liv, medvetet och omedvetet. Grundläggande värderingar har skapat attityder som i sin tur har gett upphov till beteenden. Stark gammal kultur och starka åsikter ”sitter i väggarna”.

Därmed har målet varit att utveckla Försvarsmaktens beteenden till önskvärda, ändamålsenliga och i samklang med de politiska kraven. Bengt Axelsson förklarar att värdegrundsarbetet hittills har gett märkbara förändringar.
– En så stor organisation som Försvarsmakten tar tid att förändra. Medarbetarundersökningen pekar på att vissa områden utvecklas långsammare än andra, men de har visat att Försvarsmakten utvecklats.

Företaget Bikupan AB genomför medarbetarundersökningar som tillsammans med utbildning, dokumentation och analys utgör ett omfattande värdegrundsprojekt. Projektet finansieras med medel ur något som kallas RALS bilaga 3. Hittills har kostnaden varit 101 miljoner, en kostnad som är motiverad enligt Bengt Axelsson.
– 100 miljoner är mycket pengar, men slår man ut det på fem år och antalet anställda blir det 1 000 per anställd och år. Jag anser att det är välinvesterade pengar, och det är även något som vi inte hade klarat av utan extern hjälp.

Officersförbundets ordförande Lars Fresker säger att projektets partsgemenskap är ytterst viktigt och att det är en investering för framtiden.
– Vi är med och bidrar ekonomiskt för att det här inte ska uppfattas som ännu ett projekt av sorten uppifrån och ner. Det har varit viktigt att projektet står på vetenskaplig grund. Det har inneburit att det har blivit ett omfattande undersökningsprojekt och då blir kostnaden därefter.

De mål som värdegrundsundersökningarna har är:
1. Gemensam värdegrund – EN försvarsmakt.
2. Reducera kulturgapet mellan civil och militär personal.
3. En attraktiv arbetsplats och en uppskattad arbetsgivare.
4. Ökat förtroende för ledningen genom ett förändrat ledarskap.