Svensk miljökunskap på export

Försvarsmakten arbetar aktivt med miljöfrågor vilket nu får internationellt genomslag. Den 24–25 september ska ett högnivåmöte genomföras i Kiev för att vidare sprida svensk miljökunskap.

Trots politisk turbulens i Ukraina kommer högnivåmötet, som hålls i form av ett miljöseminarium att var fulltecknat. Större delen av den ukrainska försvarsledningen och generalstaben ska närvara när det svenska miljöarbetet föredras i Kiev.
– Det har blivit klart större än vad jag trodde, och genom att det är en hög nivå på deltagare kommer det att ge en större förståelse för miljöarbetet, säger överstelöjtnant Arne Wessner, tjänsteförrättande chef för Försvarsmaktens miljöavdelning.

Sverige har kommit långt inom miljöarbete och har knutit in miljöhänsyn både i arbetssätt och i organisation. Arne Wessner säger att Försvarsmakten agerar som samhället i stort i dessa frågor.
– Miljöhänseendet har blivit en naturlig del av vår verksamhet, vilket har gjort att vi allmänt är mycket väl ansedda i världen. Vi är väldigt duktiga på det helt enkelt.

Ett av målen med miljösamarbetet är att kunna skapa ett exempelförband i Ukraina. Förbandet ska då på ett korrekt sätt kunna hantera sophantering, oljeutsläpp, egna föroreningar och andra miljöproblem.
– Ukraina är intresserat av vårt sätt att hantera miljöfrågor och det kommer förhoppningsvis att skapa en attitydförändring inom det ukrainska försvarets miljöarbete, säger Arne Wessner.