Personalvolymen ses över

Under september har Försvarsmakten börjat ett konkret arbete för att medarbetarnas kompetens ska matcha framtida behov och passa in i en snävare ekonomisk ram. Syftet är att se över möjliga åtgärder för att komma till rätta med en personalförsörjning som inte är i takt med behoven.

Arbetet med att anpassa Försvarsmaktens personalförsörjning till det framtida insatsförsvarets uppgifter och krav har pågått en längre tid. Mycket av arbetet har hittills inriktats på att analysera hur behoven kommer att se ut i framtiden. Men också hur personalsammansättningen ser ut i dag vad gäller bland annat antal anställda och vilka kompetenser som krävs. Sedan i våras pågår arbetet med att lämna underlag till regeringen om hur organisationen bättre ska anpassas till de operativa kraven och effektivisering av grundorganisationen.

Nu är arbetet inne i ett konkret skede. En arbetsgrupp ledd av överste Svante Borg har fått i uppdrag att se över vilka möjliga verktyg och åtgärder som krävs för att lösa personalförsörjningen på lång sikt.

– Det här innebär i klartext att vi redan under 2010 måste ha krympt personalramarna. Vi är för många och har inte alltid rätt kompetens, säger Försvarsmaktens personaldirektör Lars Norrström.

Viktig framtida inriktning

Att utveckla personalförsörjningen är en viktig del i hela det omställningsarbete som ska leda till ett mer användbart, mångsidigt och resurseffektivt insatsförsvar. Under våren 2009 väntas regeringens inriktningsproposition ge viktiga besked om Försvarsmaktens framtid, men redan nu står det klart att dagens personalstruktur är illa sammansatt för insatsorganisationens framtida behov och operativa krav.

– Vi saknar unga officerare som kan utbilda soldater och tjänstgöra i våra internationella insatser. Detta är en konsekvens av tidigare organisationsförändringar där äldre officerare med fullmakt blivit kvar och många unga åkt ur efter turordningsprincipen. Det är också en konsekvens av inställda officersutbildningar där vi saknar hela årskullar, säger Norrström.

Nära hälften av Försvarsmaktens personal är civilanställda och även bland dem krävs en översyn av kompetensnivåer för att kunna möta framtida krav.

För att Försvarsmakten ska klara personalförsörjningen i framtiden måste åtgärder vidtas redan nu. Exempel på en åtgärd är karriärväxling, där individer med kompetens som inte längre är efterfrågad, på frivillig basis får stöd att hitta en civil karriär.

I samband med förändringar av organisationen finns det också anledning att se över kompetensbehoven. Det finns just nu en osäkerhet när det gäller vilka organisationsförändringar som är möjliga eftersom Försvarsmakten ännu inte fått planeringsanvisningar från regeringen. Men klart är att det finns delar som myndigheten själv kan bestämma över, utan riksdags- och regeringsbeslut.