ÖB nominerad till EU:s militärkommitté

Sverige har nominerat överbefälhavaren, general Håkan Syrén, som sin kandidat till posten som ordförande i EU:s militärkommitté (EUMC) efter den franske generalen Henri Bentégeat.

Valet av nästa ordförande sker vid EUMC:s ÖB/försvarschefsmöte i Bryssel den 29 oktober 2008 och den nye ordföranden kommer att tillträda sitt ämbete i november 2009.

EUMC är EU:s högsta militära organ och består av medlemsländernas ÖB/försvarschefer eller deras permanenta representanter i Bryssel. ÖB/försvarscheferna möts två gånger per år, medan de permanenta representanterna möts minst en gång per vecka.

I militärkommittén samverkar medlemsstaterna bland annat i frågor som rör konfliktförebyggande åtgärder, krishanteringsinsatser och kapacitetsutveckling. Militärkommitténs huvuduppgift är att ge råd och rekommen-dationer i militära frågor.

Ordföranden i EUMC (CEUMC) är en fyrstjärnig general/amiral och är EU:s högste militäre företrädare. Förordnandet gäller för tre år.

CEUMC företräder den gemensamma uppfattningen bland medlemsländernas högsta militära företrädare i EU:s politiska process i Bryssel. CEUMC har täta kontakter med cheferna för EU:s militära krishanteringsinsatser samt med sin motsvarighet i Nato.

De främsta motiven för Sveriges nominering av general Syrén är:

  • Europeiska Unionen intar en särställning i svensk utrikes- och säkerhetspolitik och Sverige är pådrivande när det gäller utvecklingen av EU som global aktör.
  • Sverige vill bidra till en stark och aktiv europisk säkerhets- och försvarspolitik, som kan verka som komplement till FN i det globala fredsfrämjandet.
  • Håkan Syrén är genom sin breda kompetens och erfarenhet väl skickad för att ta på sig uppgiften som ordförande i EU:s militärkommitté. Han har som ÖB genomfört en genomgripande transformation av Försvarsmakten och han är starkt pådrivande i utvecklingen av internationellt försvarssamarbete. Han har ett stort internationellt kontaktnät.