Ingen försummelse vid delårsrapportering

Vid tidpunkten för delårsredovisningen fanns inte något avvecklingsbeslut för Jas 39 Gripen A/B. Därför togs beslutet att inte ta med nedskrivningen i rapporten.

Riksrevisionen skriver i sin revisionsrapport att information om pågående uppgraderingsarbete för Jas 39 Gripen borde ha funnits med i delårsrapporten.
– Vi följer alltid de riktlinjer vi får av Riksrevisionen och vi för löpande diskussioner med dem. Vi valde att tillämpa försiktighetsprincipen i delårsrapporten, säger Peter Torndahl, chef för Försvarsmaktens uppföljnings- och redovisningssektion.

Peter Torndahl berättar att Försvarsmakten har fört en dialog med Ekonomistyrningsverket inför rapporten.
– Det har varit ett medvetet val och absolut inte någon försummelse att inte ta med nedskrivningarna. Det fanns inget avvecklingsbeslut och vi informerade Riksrevisionen om detta vid granskningen.

Delårsrapporten gäller perioden 1 januari till 30 juni 2008. Syftet med rapporten är att bedöma om det i en översiktlig granskning framkommer något som tyder på att kraven för årsredovisning och budgetunderlag inte uppfylls.