Försvarsmakten kartlägger dumpad ammunition

Fartyg och röjdykare ur 4.sjöstridsflottiljen genomför denna och nästkommande vecka en miljöoperation i Vänern i syfte att kartlägga och identifiera ammunition som dumpats i sjön i början av 1960-talet.

Röjdykarfartyget HMS Spårö kartlägger under miljöoperation Vänern spridningen av de cirka 3 700 ton ammunition som dumpats. Foto: Patrik Östlund/Försvarsmakten

Den här och nästkommande vecka genomför enheter och personal ur 4.sjöstridsflottiljen en miljöoperation i Vänern på uppdrag av Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet. Röjdykarfartyget HMS Spårö arbetar under operationen tillsammans med en röjdykargrupp i syfte att kartlägga och identifiera bottenekon från dumpad ammunition samt fastställa dumpningens utbredning.

Bakgrund

På många platser i Sverige har Försvarsmakten övat med skarp ammunition, och under en tid efter andra världskriget även dumpat ammunition av olika slag. Dumpningen utanför Otterbäcken är av betydande storlek. Cirka 3 700 ton  ammunition av olika typ, från finkalibrig ammunition till artillerigranater och raketer, dumpades mellan åren 1959 och 1963 och ligger nu på upp till 50 meters djup.

Denna dumpning bedöms som olämplig med tanke på läget i farleden in till Otterbäcken i kombination med det inte alltför stora vattendjupet och den mycket stora mängden material i form av alltifrån tändrör till stora granater, minor, raketer och bomber.

I de fall dumpad ammunition kan ligga i vatten har de dykande enheterna från Fjärde sjöstridsflottiljen huvudansvaret i landet för det pågående kartläggningsarbetet. Ammunitionsröjare från flottiljen röjer omkring 60 skarpa minor eller andra explosiva föremål varje år.

Att kartlägga och skapa ett beslutsunderlag

Syftet med dykningarna är både att kartlägga var den dumpade ammunitionen finns och i vilket skick den är för att skaffa underlag för vidare hantering av ammunitionen.

I slutändan kan tre handlingsalternativ vara aktuella:

  • Ammunitionen bärgas.
  • Ammunitionen förstörs.
  • Ammunitionen får ligga kvar.