Första månaden på Karlberg

Efter drygt fyra veckor på skolan har kadetterna på den 216:e kursen nu kommit in i de egentliga studierna. De första tre veckorna var ett förberedelseskede där de skulle hämta ut utrustning, lära känna skolan och varandra. Dessutom genomförde man en övning inom ramen för ledarskapsutbildningen som kallas LOS.

Paloma Blanco, Jörgen Lundberg och Johan Edvinsson kopplar av efter middagen. Foto: Lars O Nilsson / Försvarsmakten
Två av kadetterna under övningen LOS.
Två av kadetterna under övningen LOS. Foto: Lars O Nilsson / Försvarsmakten
Två av kadetterna under övningen LOS. Foto: Lars O Nilsson / Försvarsmakten

Under den övningen skulle kadetterna först tillbringa en natt ensamma i skogen utan kontakt med yttervärlden. Syftet var att ge tid till eftertanke och att fundera över ett antal djupare frågeställningar.

Efter det dygnet samlades man först i mindre grupper och därefter i större grupper för att diskutera igenom tankar och frågeställningar från första dygnet. Meningen är att diskussionen skall gå på djupet kring allvarliga frågeställningar som liv och död samt moraliska ställningstaganden.
– Jag tycker att de inledande veckorna gav en lugn och trygg start, där det fanns tid att ordna det som behöver göras i starten av utbildningen, säger Jörgen Lundberg.

Han studerar på nautisk profil, vilket innebär att han siktar på en anställning i sjöstridskrafterna. Jörgen har innan han började på Karlberg studerat tre år på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Paloma Blanco håller med om att starten har varit bra, men tycker att det kunde ha varit möjligt att genomföra lite mer lagutvecklingsaktiviteter under de första veckorna, kanske i form av någon tävling mellan de olika plutonerna som kadetterna tillhör. Paloma tänker välja en inriktning mot luftvärn eller logistik under sin utbildning. Innan hon började på Karlberg studerade hon sociologi och hann även med att arbeta som befälsförstärkning i Försvarsmakten under ett år.

Hon tycker att övningen LOS gav goda möjligheter till att lära känna sina kamrater på ett djupare plan genom de diskussioner de hade under denna.
– Diskussionerna stärkte mig i mitt val att utbilda mig till officer, säger Johan Edvinsson som efter sin värnplikt som kvartermästare på P 7 i Revinge studerade biomedicin i Lund under tre år.

Han inriktar sig nu mot en logistikutbildning inom försvaret. Jörgen håller med om att LOS stärkte honom i hans val att bli officer. På frågan hur de ser på de mer teoretiska studier de nu har påbörjat svarar Johan Edvinsson att han tycker det är bra att få en stabil teoretisk grund att stå på inför det övervägande praktiska arbete som väntar dem efter avslutad utbildning.
– Hade jag velat ha en mer praktisk utbildning hade jag sökt till specialistofficer, säger han.
– En intressant sak med studierna på Karlberg är att man ofta inte kan säga att en sak är rätt eller fel eftersom det finns många sätt att lösa saker. Detta skiljer sig tydligt från utbildningen på KTH, där man kunde räkna fram vad som var rätt, säger Jörgen Lundberg.
– Jag tycker det är intressant att se hur de olika ämnena vävs samman för att skapa en helhet.

Jag var lite orolig att jag skulle hamna i en grupp med bara nautiker och tycker därför att det är bra med den gruppindelning som har gjorts där kadetter med olika bakgrund finns i alla grupper, säger Jörgen Lundberg.

Alla tre kadetterna tycker att de har fått mycket goda studieförutsättningar med det som Karlberg erbjuder både för studier och idrott.
En sak som de har saknat hittills är en närmare presentation av studentkåren och Höga Rådet som är det traditionella namnet på kadetternas elevrepresentation.