Få slutar på Must

Värdegrundsarbetet, där medarbetarundersökningarna är en del, har lett till bättre arbetsmiljö inom den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must.

Tack vare värdegrundsarbetet har vi fått både bra underlag och verktyg för att utveckla verksamheten och säkerställa vår position som en attraktiv arbetsgivare, säger Must:s administrativa chef Olle Nilsson.

Medarbetarundersökning 3 har lämnats ut som en offentlig handling. Av den framgår det bland annat att Must får ett något lägre omdöme beträffande öppenhet jämfört med resten av Försvarsmakten.
Men det ligger i sakens natur med tanke på den typ av verksamhet vi bedriver, säger Olle Nilsson.

Analyser inom Must har visat att värdegrundsarbetet har varit och är viktigt för styrning och utveckling av verksamheten. Som ett led i det arbetet uppmanas också de anställda, via arbetsplatsträffar, att ha synpunkter på hur arbetet kan utvecklas och arbetsplatsen bli trivsammare.
– Vi har utvecklat vår personalfunktion och har nu en speciell chef för det, säger Olle Nilsson. Tecken på att vi är på rätt väg är att personalomsättningen är låg och resultaten i medarbetarundersökning går i en positiv riktning.