En sista kvalitetssäkring av ledningen

Utan en kvalificerad ledning fungerar inte fredsmissioner. På SWEDINT utbildas stabspersonal som snart ska ut i världen.

Jorge Esteves och Eveli Sammelselg känner sig väl förberedda för kommande insats. Foto: Katja Öberg-Lundgren / Försvarsmakten

Stabsarbete, det vill säga planering och ledning av militära operationer, kan bedrivas på många olika sätt. Men i ett missionsområde, där många nationer samverkar, måste det ske likadant. För att säkerställa den kunskapen genomför SWEDINT kurser.

Inom ramen för det nordiska samarbetet, är Sveriges ansvariga för stabsmetodik och det finns kurser för både Nato (Partnerskap för fred, PfP) och FN-missioner.
– I dag är skillnaden inte så stor. Stabsprocessen är liknande men de har olika vinklar. Natokurserna är mer militärt inriktade medan FN-missioner led av civil personal och där vi samverkar mer med civila aktörer och polis redan under utbildningen, säger Per Kristensen, kurschef för PfP-stabskursen.

FN-stabskursen (UNSOC) som hålls om några veckor, har till exempel en gemensam slutövning för civila, polis och militär för att betona vikten av samarbete. Fredsarbete måste bedrivas av alla parter för att få ett hållbart resultat.
– Men även vi på Natokursen har civila figuranter som spelar aktörer i området. Vi kan inte leva i ett vakuum utan måste förhålla oss till verkligheten, säger Per Kristensen.

Syftet är att förbereda eleverna för tjänst i en multinationell stab. De 40 eleverna kommer från 12 olika länder och har olika kunskap med sig. De två första veckorna är fyllda med föreläsningar av internationella experter och personal med färsk missionserfarenhet. Den tredje veckan avslutas med en praktisk övning, där alla tränas i den roll som de ska åka ut i. Tempot är högt och arbetsdagarna långa.
– Det krävs hög motivation, men det har de eftersom de vet att de snart möter det. Alla svenskar är redan uttagna att åka, säger Per Kristensen.

Jacob Fredriksson, en av kursdeltagarna, säger att den största vinsten är skapandet av nätverk.
– En av de finska eleverna ska ner samtidigt som jag och vi kommer att jobba ihop, säger han.

I rummet intill sitter Jorge Esteves från Portugal och Eveli Sammelselg från Estland. De säger:
– Kursen har nått sitt mål. Vi är bättre förberedda nu än vad vi var i början.