Åtta döda 2007

Försvarsmaktens årsrapport för 2007 om arbetsskador visar att antalet arbetsskador totalt sett ligger på ungefär samma nivå som de senaste åren. Antalet dödsolyckor under året, åtta stycken, är att betrakta som mycket allvarligt.

Jämfört med preliminära siffror för resten av riket, ligger Försvarsmakten generellt sett på en lägre nivå när det gäller skador, arbetssjukdomar och färdolycksfall.

Antalet dödsolyckor under 2007, åtta stycken, är att betrakta som mycket allvarligt. Särskilt mot bakgrund av att antalet dödsolyckor under flera år minskat i antal och att det under 2006 inte inträffade några alls. Följande dödsfall inträffade under 2007:

  • Under en bataljonsövning i Revingehed i Skåne i mars avled kompanichefen i ett stridsfordon då fordonet välte i ett vattenfyllt dike.
  • Under en övning i september kolliderade två helikoptrar i luften i Ryd i Småland, varvid fyra helikopterpiloter avled.
  • Under en inköpsresa i Thessaloniki, Grekland i september avled en soldat från den svenska styrkan i Kosovo genom sviterna av ett fall vid en olyckshändelse på hotellet.
  • Under ett möte vid en tjänsteresa till Stockholm i november avled en systemingenjör av brusten kroppspulsåder (medicinsk åkomma).
  • Vid en olycka under en stridsskjutövning i Skövde i december avled en soldat.

Både de händelser som lett till dödsolyckor och till skador har lett till olika åtgärder för att höja säkerheten inom myndigheten. Bland dessa märks särskilt uppföljning av viss verksamhet från säkerhetsinspektionens sida, kontinuerlig översyn och utveckling av regelverken, utbildnings- och informationsinsatser med anledning av vapen- och materielrelaterade skador samt trafik- och fordonsrelaterade skador.

– Vikten av att göra riskanalyser som leder till ökad säkerhet kan inte nog understrykas, säger chefen för förbandsproduktionen Göran Mårtensson. För att minska antalet skador har vi därför kopplat en stor del av åtgärderna till utbildning.

Göran Mårtensson säger också att den grundläggande utbildningen i till exempel vapen- och fordonstjänst för soldater måste ges tillräckligt utrymme och att utvecklingstakten inte får forceras.

Arbetet med att införa förändringar med anledning av arbetsskadeolyckor i Försvarsmakten pågår ständigt. De som specifikt relaterar till årsrapporten 2007 är under införande eller implementerade i verksamheten.