Tungt år men målen nås

Försvarsmakten kommer att nå målen för 2008 men läget är fortsatt ansträngt, inte minst för förbanden. Det säger Jan Salestrand, chef för Försvarsmaktens produktionsledning, i en kommentar till den delårsredovisning som överlämnas till regeringen i dag.

Utbildningskontroll för de värnpliktiga på Amf 1. Med anledning av ekonomin har utbildningsmålen för de värnpliktiga sänkts under året. Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera

Enligt Jan Salestrand handlar förbandens bekymmer främst om brist på materiel och på vissa platser saknas även personal. Dessutom har bland annat renoveringar och nybyggnationer stoppats i väntan på beslut om organisationsförändringar.

– På grund av ekonomin har vi i år tvingats sätta låga utbildningsmål för de värnpliktiga. Kraven är dock tillräckliga för att de ska kunna krigsplaceras och rekryteras till internationell tjänst efter sin utbildning, säger Jan Salestrand.

Under året har Försvarsmakten haft hårda restriktioner när det gäller till exempel nyanställningar, resor och övertid. Prognosen efter första halvåret visar på ett fortsatt behov av åtstramningar, främst på central nivå men även på förbanden.

En osäker start på året

2008 inleddes med stor osäkerhet om årets budget. Försvarsmakten hade tidigare begärt en omfördelning mellan olika anslag. Först i april kom klartecken från regeringen men beloppet var betydligt lägre än vad som hade begärts. Detta fick till följd att Försvarsmakten tvingades att planera om verksamheten efter regeringens anvisningar.

För att klara årets budget avser Försvarsmakten att använda en anslagskredit på 400 miljoner kronor. Försvarsmakten föreslår att denna kredit ska återbetalas genom att pengar omfördelas från materiel- och forskningsanslagen för att inte belasta kommande år. Besked väntas i regeringens tilläggsbudget om cirka en månad.

Under första halvåret 2008 har Försvarsmakten bland annat:

  • Upprätthållit beredskap, både för internationella insatser och för att hävda den territoriella integriteten. Bland annat har en stor mängd förband hållit beredskap som en del av Nordic Battlegroup (NBG).
  • Genomfört insatser i Afghanistan, Kosovo och Tchad. Insatsen i Bosnien Hercegovina har avvecklats.
  • Lämnat omfattande stöd till samhället, bland annat med transportflyg och helikoptrar, speciellt vid vårens skogsbränder.