Så hög är beredskapen

Försvarsmaktens insatsorganisation är under ständig förändring. Inriktningen är sedan länge att fler förband ska stå i högre beredskap framöver, men exakt hur stor organisationen ska vara vet vi inte förrän  nya beslut av regering och riksdag föreligger.

Försvarsmakten kan vid behov sätta in omkring 17 500 man i de förband som har 360 dagars beredskap eller högre. Foto: Mats Carlsson/I 19

Men hur stor är insatsorganisationen i dag? Kanske har den senaste tidens debatt kunnat ge intrycket att Försvarsmakten inte har några förband med högre beredskap än ett år, men så är inte fallet.

– Vi har flera förband som har 30 respektive 90 dagars beredskap. När dessa slås ihop med de förband som har ett års beredskap, eller 360 dagar som det heter i styrdokumenten, blir summan någonstans kring 17 500, säger överstelöjtnant Göran Carlsson på insatsstabens krigsförbandssektion.

Till denna siffra kommer 60 hemvärnsbataljoner med totalt cirka 38 000 man. Övriga förband, med upp till tre års beredskap, omfattar omkring 20 000 man.

Tiden för hur lång beredskap ett förband har avser hur lång tid det får ta innan förbandet kan lösa sin uppgift fullt ut. Vissa förband som har låg beredskap kan ändå mobilisera personal för enklare uppgifter inom 48 timmar.
– Denna insatsorganisation motsvarar det som statsmakterna har beställt. Men planeringen för en mer tillgänglig och användbar insatsorganisation pågår ständigt, säger Göran Carlsson.

De förband som Försvarsmakten utbildar är anmälda till olika styrkeregister som administreras av EU, FN eller Nato. En av Försvarsmaktens huvuduppgifter är att utbilda soldater för internationella insatser. I dagsläget finns det dock ekonomiska och politiska hinder för att sätta in samtliga förband i beredskap samtidigt utomlands.

Fotnot: Förband som kan sättas in med kort varsel har hög beredskap, medan de som har en längre beredskapstid har lägre beredskap. 30 dagar är således högre beredskap än 90 dagar.