Svensk genusföreläsning på Harvard University

John F Kennedy School of Government vid Harvard University i Boston är förutom att vara ett av världens ledande lärosäten även en aktiv aktör inom genusområdet. Flera av skolans akademiker samarbetar med världssamfund, militära organisationer och regeringar i frågor rörande ledarskap och jämställdhet.

Charlotte Isaksson, genusrådgivare åt insatschefen generallöjtnant Anders Lindström, genomförde i fredags en föreläsning om "Integration Gender in a Military: From Words to Actions". Försvarsmakten hade fått denna inbjudan som ett tydligt erkännande från Harvard att Sverige och Försvarsmakten är världsledande på att operationalisera genusarbete inom försvars- och säkerhetsområdet i syfte att uppnå ökad effekt och samtidigt stärka kvinnors rättigheter och säkerhet.

Charlotte Isakssons presentation hade som att budskap att den svenska försvarsmakten har lämnat teoretisering och expertbaserat genusarbetet till att omfatta hela Försvarsmaktens organisation och att genomsyra samtliga stabs- och insatsprocesser.

Något som gjorde stort intryck hos åhörarna och som de spontant upplevde som smått unikt var hur väl Försvarsmakten lyckats med att institutionalisera genusarbetet i den ordinarie strukturen. Det faktum att organisationen även har en genusrådgivare på den här nivån kommenterades särskilt som ett exempel på Sveriges framsynthet.

– Vi har länge varit ledande bland olika försvarsmakter avseende hur väl vi lyckats med att förankra jämställdhetsarbetet i vår organisation och på senare tid även i våra operationer. Som ett direkt resultat av dels gemensamma operationer och täta dialoger på högsta nivå kommer nu även Tyskland att utse sin första genusrådgivare åt deras motsvarighet till vår insatschef, meddelar Charlotte.

Ett flertal av deltagarna uttryckte också sin förhoppning om en fortsatt dialog och samverkan med Försvarsmakten och att den här numera erkända och delvis unika svenska modellen kunde få möjlighet att i samarbete med representanter från Harvard spridas till andra behövande organisationer och länder.

– Detta skulle ligga i linje med det arbete som redan genomförs för att stötta andra länders försvarsorganisationers samt Natos utvecklingsarbete avseende genus och FN-resolution 1325, säger Charlotte Isaksson.