Övning med skydd av toppmöte

Ett scenario där polisen ber luftvärnets insatsbataljon om hjälp att bevaka ett toppmöte i Göteborg - det var utgångspunkten för en kombinerad fältövning och kurs för officerare på Luftvärnsregementet i slutet av juni.

Grupparbete på Ramberget, med utsikt över den tilltänkta platsen för det toppmöte som ska bevakas, kajplats 107. Foto: Roger Ahlfelt/Försvarsmakten

På Ramberget med utsikt över hela Göteborgs hamn står en grupp officerare. De pekar, gestikulerar och resonerar - där nere på kajplats 107 ska ett toppmöte äga rum, ett toppmöte av sådan dignitet att polisen bett luftvärnets insatsbataljon om hjälp med att skydda mötet. Nu planerar de för hur luftvärnet bäst ska lösa den uppgiften, med hänsyn till platsen, topografin och stadsmiljön.

Event protection

Vid NATO-toppmötet i Åre 2005 hade luftvärnet en skarp uppgift i att stödja polisen. Då användes luftvärnets radarstationer för att övervaka luftrummet och vid behov varna för hot från luften. För att utveckla taktiken till eventuella kommande insatser har Luftvärnets stridsskola (LvSS) tagit fram den nya kursen i luftvärnstaktik - event protection (skydd av evenemang).
- Det hänger ihop med samhällsutvecklingen, säger kurschef och övningsledare Fredrik Morén. Detta är ett sätt att förbereda oss på att polisen begär stöd med allt från luftrumsövervakning till att vi grupperar ut luftvärnssystem kring ett objekt eller en plats som behöver skyddas.

Realistiskt scenario

Kursen har lagt särskilt fokus vid de lagrum som finns för Försvarsmakten att ge stöd till polisen i kris eller vid hot från exempelvis terrorism. Men att planera för en insats mitt i centrala Göteborg kräver också samverkan med andra aktörer, till exempel flygplatsen, hamnen och hemvärnet, vilket också har övats i kursen.
- Det känns som ett realistiskt scenario, med en konferens förlagd till en stor stad, säger en av deltagarna, Olle Björner. Här gäller det verkligen att utnyttja samhällets totala resurser på bästa sätt, men då har man också många olika lagrum och samverkanspartner att samarbeta med och ta hänsyn till.

Fördjupat samarbete

I kursen har också två norska luftvärnsofficerare deltagit - ett led i ett fördjupat samarbete och utbyte mellan svenskt och norskt luftvärn. På samma sätt planeras också för att svenska officerare ska delta i norska övningar framöver. En officer från flygvapnets taktiska stab har också varit med, och de olika erfarenheterna har varit värdefulla för diskussionerna, tycker kurschef Fredrik Morén.
- Kursen har gått bra och har väckt många frågeställningar hos deltagarna. Får vi en sådan här uppgift kommer vi nu bättre att veta hur vi ska angripa uppgiften.