Lås orsakade förlisning

Den 24 oktober 2006 förliste Stridsbåt 848 vid Utö. All personal klarade sig oskadd och olyckan har nu undersökts av Statens Haverikommission.

Haverikommissionens rapport angående stridsbåt 848 gör gällande att det var låsmekanismen på stävluckorna som var orsaken till förlisningen.

I sin rapport pekar de även på att brister i planering, ledning och underhåll var bidragande orsaker.
– Vi ser mycket allvarligt på rapporten och kommer att analysera den noga, säger Magnus Lüning, tillförordnad stabschef på Marintaktiska staben.

Underhållstjänst, rapportering och uppföljning av tillbud/driftstörningar är delar som rapporten pekar ut som bristfälliga. Försvarsmakten har redan vidtagit flera åtgärder för att förhindra situationer liknande den som inträffade med stridsbåt 848. Magnus Lüning berättar.
– Försvarsmakten har vidtagit åtgärder inom utbildning och materiel och har implementerat förslag från Försvarsmaktens säkerhetsinspektion för att så snabbt som möjligt råda bot på de brister som finns.