Försvarsmakten medger genomfart genom Skramsösund

Från den 11 juli medger Försvarsmakten direkt genomfart genom skyddsobjektet Skramsösund.

Civil sjötrafik tillåts i vattenområdet väster om linjen definierad av punkterna (WGS84):

A. N 58° 59'28 O 18° 02'90
B. N 58° 58'95 O 18° 03'20 (mitt i norra Skramsösund)
C. N 58° 58'70 O 18° 03'25 (grynna)
D. N 58° 58'10 O 18° 02'93 (östra strandkanten)

I sundet är högsta tillåtna hastighet 8 knop. Det råder ankrings-, fiske- och dykförbud inom hela förbudsområdet enligt tidigare beslut om skyddsobjekt. Av sjösäkerhetsskäl skall fartyg över 200 ton anmäla passage genom sundet på VHF kanal 16. Försvarsmakten kan häva medgivandet utan förvarning.

Försvarsmakten kommer att vidta åtgärder för att tydliggöra gränser genom utbojning och skyltning under hösten 2008. Tillståndet för direkt genomfart enligt ovan gäller från och med 11-07-2008 tills vidare.