Svenska förband anmälda till styrkeregister

Regeringen beslutade på torsdagen att anmäla förband till FN:s, EU:s och Natos styrkeregister, samt att anta 57 partnerskapsmål inom Partnerskap för fred, PFF, för perioden 2009–2014.

Sedan 1995 deltar Sverige i den planerings- och översynsprocess (Planning and Review Process – PARP) som bedrivs inom ramen för partnerskap för fred (PFF).

Deltagandet i PARP och anmälan till dess styrkeregister syftar till att, tillsammans med de så kallade partnerskapsmålen, utveckla förband och förmågor för
internationella fredsfrämjande insatser.

Regeringen beslutade den 29 juni 2006 om 60 partnerskapsmål för perioden 2007–2012. Det tidiagre regeringsbeslutet om PARP styrkeregister var den 13 september 2007.

En utgångspunkt för utvecklingen av den svenska militära förmågan för internationell krishantering är de förmågemål som tagits fram inom EU. Anmälan till UNSAS och till Nato PFF/PARP styrkeregister sammanfaller därför med regeringens anmälan till EU:s militära styrkeregister. Regeringen beslutade senast om anmälan till EU:s militära styrkeregister den 12 april 2007.

I varje enskilt fall, där insats av något av förbanden övervägs, har Sverige suverän beslutanderätt.