Specialförbandschefer återinsätts

Det finns inga rasistiska tendenser inom specialförbanden, som nu föreslås slås samman. Det framgår av generallöjtnant Anders Lindströms utredning, där han också förordar att konteramiral Jörgen Ericsson och överste Hans Alm återfår sina chefspositioner.

Specialförband i arbete. Foto: Försvarsmakten

Försvarsmaktens insatschef, generallöjtnant Anders Lindström, redovisade i dag sin utredning om ledarskapet, kulturen och sekretessen inom specialförbanden SSG (Särskilda skyddsgruppen) och SIG (Särskilda inhämtningsgruppen). I den helt offentliga utredningen ges information om specialförbanden som aldrig tidigare redovisats. Lindströms utredning bygger på ett stort antal intervjuer med såväl chefer som soldater inom förbanden samt skriftligt underlag från genomförda operationer.
– Utredningen slår fast att Sveriges specialförband fungerar väl och det är viktigt att trovärdigheten nu har återupprättats, säger ÖB Håkan Syrén.

Alm och Ericsson tillbaka

Lindströms utredning behandlar ingen enskild operation men han konstaterar att specialförbanden och dess ledning generellt genomför sin verksamhet på ett föredömligt sätt. Han avslutar sin utredning med att rekommendera ÖB att låta överste Hans Alm och konteramiral Jörgen Ericsson, som båda haft andra arbetsuppgifter medan specialförbandsutredningarna pågått, med omedelbar verkan återfå sina tidigare positioner.
– Både Hans Alm och Jörgen Ericsson har varit med och utvecklat specialförbanden och de har mitt fulla förtroende, säger ÖB Håkan Syrén.

Ingen grund för anklagelser om rasism

Vidare har Lindström undersökt flera frågor som tagits upp i media under våren. Han konstaterar att det inte finns belägg för påståenden att soldater skulle ha besökt prostituerade i Afrika. Att det skulle finnas rasistiska tendenser inom förbanden är inte något utredaren kunnat finna stöd för.

Sammanslagning av SSG och SIG

I utredningen konstateras att det inledningsvis fanns konkurrens och motsättningar mellan de två förbanden. Olika ekonomiska och materiella resurser, olika urvalsprocesser och stundtals bristfällig kommunikation från ledningen ledde till att rivalitet uppstod. Sedan 2006 har förbanden sammanförts under gemensam ledning och fått samma status och urvalsprocess. Lindström konstaterar att den spänning som rått mellan förbanden inte längre finns kvar.
 Vidare finns sedan tidigare en beslutsinriktning om att slå samman SSG och SIG till ett gemensamt förband. Utredaren rekommenderar att en tidsplan för sammanslagningen fastställs snarast.

Ökad insyn och bättre erfarenhetsförmedling

En viktig slutsats i utredningen är att transparensen kring specialförbanden ska öka delvis för att hela försvarsmaktsledningen ska få bättre insyn men också för att specialförbandens erfarenheter ska kunna förmedlas bättre inom organisationen.
För att hindra spekulationer om att specialförbandens höga sekretesskrav finns till för att helt skydda från insyn måste Försvarsmakten bli bättre på att kommentera och förklara reglerna kring sekretessbelagd information.