Slutövning i Sandland

Den 9-16 juni deltog andra vakt- och insatsplutonen från Arméns jägarbataljon i Räddningsverkets internationella övning Mine Action i Kramforsområdet. Enligt övningsscenariot hade en konflikt mellan det fiktiva länderna Sandland och Nordland pågått under en längre tid vilket senare resulterat i ett regelrätt krig, där FN gått in med en fredsframtvingande styrka för att separera parterna.

Mine Risk Education med Sharif Baaser från UNICEF. Foto: Försvarsmakten
Minutbildning med Mike Tait från Humanitarian Demining Traning Group) och Mark Buswell från Mine adviser group.
Minutbildning med Mike Tait från Humanitarian Demining Traning Group) och Mark Buswell från Mine adviser group. Foto: Försvarsmakten
Minutbildning med Mike Tait från Humanitarian Demining Traning Group) och Mark Buswell från Mine adviser group. Foto: Försvarsmakten

I det område där övningen utspelades verkade fortfarande flertalet milisgrupper från de båda grupperingarna. Stora områden med minor, minfält och oexploderad ammunition låg kvar i Sandland.

Händelseutveckling

Övningen började med att de värnpliktiga delgavs scenariot och fick instuderingsuppgifter för kommande insatsplanering. Därefter påbörjades packning och förberedelser. Transporten till insatsområdet skedde som en eskort hela vägen från Arvidsjaur till Kramfors, en sträcka på 46 mil. När plutonen anlände till insatsområdet upprättades bas med särskild bevakning.

Efter samverkan och äskande från MACC-teamet (Mine action cordination center) genomfördes en omgruppering till deras campområde där plutonen ansvarade för säkerheten och nya uppgifter påbörjades. Efter att läget stabiliserats i närområdet fick plutonen uppgiften att rycka tillbaka för påbörjande av reorganisation.

Plutonens uppgifter

Övningen och övningsmomenten bygger på verkliga händelser och incidenter från olika konfliktområden i världen. Plutonen har under övningen löst och prövats i en rad olika uppgifter som den kan tänkas ställas inför under en internationell insats.

Till exempel har vakt- och insatsplutonen löst bevakning av camp och genomfört eskort, mediamoment, patrullering samt säkring av område. Även genomsök av byggnader, samverkan med civila internationella organisationer har provats på. Plutonen har även haft utbildning under ledning av nationella och internationella instruktörer i band annat firning, MRE (Mine risk education), mediautbildning, minutbildning, MACC (Mine action cordination center), räddningsverkets uppgifter, EOD (Explosive ordonans disposal).

All samverkan och utbildning har bedrivits på engelska då merparten av deltagande civil personal i övningen inte talar eller förstår svenska.

Internationell prägel

I övningen har det ingått deltagare från Sverige, England, Peru, Afghanistan, Nya Zealand, Bosnien, Libanon, USA, Frankrike, Danmark och Sudan.

- Vi ville att plutonen skulle få möjlighet att genomföra en slutövning med internationell prägel så detta blev ett bra tillfälle att pröva plutonens förmåga. Plutonen är mycket nöjd med övningen och dess moment och tycker att det har varit väldigt lärorikt, avslutar plutonchefen, löjtnant Marcus Larsson.